Thuế thu nhập cá nhân toàn cầu do công ty trả thay.

Chi trả thuế TNCN toàn cầu.

Chi trả thuế TNCN toàn cầu.

Các công ty Việt Nam có người nước ngoài được cử đến làm việc luôn găp phải vướng mắc trong việc trả thay thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài. Liệu khi trả thay thuế TNCN cho người nước ngoài thì chi phí này có được tính vào chi phí được trừ không? Bài viết dưới đây Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với bạn đọc bài viết:

Thuế thu nhập cá nhân toàn cầu do công ty trả thay.

1. Chi phí thuế thu nhập cá nhân của lao động nước ngoài do công ty trả thay.

Căn cứ vào Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khí xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định cửa pháp luật

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…..”

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định cửa pháp luật

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gôm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thế điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đổng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chỉnh của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tồng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

c) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưmg hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế …”

Theo quy định trên, khoản chi phí thuế TNCN của người lao động nước ngoài, nếu do công ty chi trả, được ghi trong hợp đồng lao động, thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

2. Thuế thu nhập cá nhân toàn cầu do công ty trả thay.

Theo công văn 48185 CT-TTHT của Tổng cục thuế ngày 18 tháng 07 năm 2017 hướng dẫn cụ thể như sau:

1.Chi  phí thuế TNCN công ty trả thay cho cá nhân:

Trường hợp đơn vị nộp thay cá nhân người nước ngoài số tiền thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập toàn cầu thì khoản chi phí này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của đơn vị nếu thỏa thuận trong hợp đồng phái cử nhân viên từ Nhật Bản sang Việt Nam làm việc giữa công ty con và công ty mẹ tại Nhật Bản có điều khoản về việc đơn vị thanh toán tiền thuế TNCN mà người lao động phải nộp.”

Theo quy định trên, thuế thu nhập cá nhân toàn cầu do công ty trả thay được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN, nếu:

  • Công ty chi trả thuế TNCN toàn cầu cho người lao động
  • Hợp đồng lao động ghi rõ việc công ty chi trả thuế TNCN toàn cầu cho người lao động.

Mời các bạn tham khảo Công văn số 48185/CT-TTHT

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết:
Cách tính thuế TNCN với người nước ngoài

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho cá nhân người nước ngoài

Chi trả hoa hồng môi giới cho người nước ngoài

 

Tags: