Thuế nhập khẩu đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa của hợp đồng gia công.

Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để thuê gia công chế biến khi thừa phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư của hợp đồng gia công thì việc xử lý thuế đối với trường hợp này như thế nào? Kế toán Centax xin chia sẻ với các bạn cách xử lý qua bài viết.

Thuế nhập khẩu đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa của hợp đồng gia công.

  1. Quy định về miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu của hợp đồng gia công

Theo khoản 6 Điều 16 Luật thuế XNK 107/2016/QH13 quy định:

“6. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu.

Sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước tương ứng cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu.

Hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu tính trên phần trị giá của nguyên vật liệu xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công. Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì không được miễn thuế.”

Như vậy theo quy định trên thì nguyên liệu, vật tư  linh kiện nhập khẩu để gia công được miễn thuế khi:

  • Nhập khẩu để gia công xuất khẩu
  • Xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu thì được miễn thuế trên phần trị giá nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm gia công (Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì không được miễn thuế)
  1. Quy định về miễn thuế đối với phế liệu, phế phẩm,nguyên liệu, và vật tư dư thừa của hợp đồng gia công

Theo Điều 4 Khoản 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã quy định:

“4. Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan.”

Theo quy định trên, sau quá trình gia công doanh nghiệp có phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công sẽ được miễn thuế nhập khẩu với số vật tư dư thừa đó nếu tỷ lệ không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập theo hợp đồng.(Nhưng vẫn phải nộp thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường (nếu có))

Mời các bạn tham khảo công văn số 2767/TXNK-CST ngày 26 tháng 7 năm 2017.

Tags: