Quy định về việc miễn thuế nhập khẩu cho máy móc phục vụ dự án đầu tư.

Miễn thuế nhập khẩu cho máy móc phục vụ dự án đầu tư.

Miễn thuế nhập khẩu cho máy móc phục vụ dự án đầu tư.

Để khuyến khích và hỗ trợ đầu tư, Chính phủ có những quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư . Việc miễn thuế đối những hàng hóa là máy móc, tài sản cố định đó được quy định như thế nào? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ cùng các bạn qua bài viết:

Quy định về việc miễn thuế nhập khẩu cho máy móc phục vụ dự án đầu tư.

1. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, bao gồm:

  1. “Thiết bị, máy móc;
  2. Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngoi trở lên và phương tiện thủy;
  3. Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đì kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;
  4. Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm đế lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điếm a khoản này;

đ. Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.”

Theo quy định trên, những vật tư hàng hóa nhập khẩu  nhằm tạo ra  máy móc, tài sản cố định cho các dự án đầu tư vào  lĩnh vực ưu đãi, được miễn thuế nhập khẩu.

2. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư theo địa bàn.

Công văn số: 5628/TCHQ-TXNK V/v miễn thuế nhập khẩu cho máy móc phục vụ dự án có hướng dẫn cụ thể là: 

“Theo quy định tại khoản 18 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu thực hiện theo Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp) và Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2010 quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính.”

Như vậy, việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư, chỉ được thực hiện ở những địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế TNDN đối với đơn vị hành chính  mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính.

3. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cốđịnh của các dự án đầu tư theo lĩnh vực đầu tư.

Công văn số: 5628/TCHQ-TXNK V/v miễn thuế nhập khẩu cho máy móc phục vụ dự án có hướng dẫn cụ thể là:

“Theo quy định tại điểm 3 mục I phần B phụ lục I danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì lĩnh vực “Đầu tư xây dựng mới nhà máy điện, phân phối điện, truyền tải điện” thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

Như vậy, việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư, chỉ được thực hiện ở những lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo danh mục của Chính phủ.

Theo các quy định trên, việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho các dự án đầu tư nếu:

  • Nhập khẩu những vật tư, hàng hóa, thiết bị theo danh mục được ưu đãi
  • Dự án đầu tư ở những địa bàn được hưởng ưu đãi thuế TNDN
  • Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi theo quy định của Chính phủ

Mời các bạn tham khảo Công văn số: 5628/TCHQ-TXNK

 

 

Tags: