Quy định về việc chi hoa hồng môi giới.

Trong hoạt động kinh doanh, việc chi hoa hồng môi giới cho tổ chức hay cá nhân thực hiện việc môi giới bán hàng hóa dịch vụ… là việc làm thường xuyên của doanh nghiệp. Vậy quy định về việc nay như thế nào? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn qua bài viết:

Quy định về việc chi hoa  hồng môi giới.

1. Chứng từ chi hoa hồng môi giới.

Theo quy định tại Điều 6, khoản 1 Thông tư 78/2014/TT-BTC, các khoản chi được tính vào chi phí được trừ phải đảm bảo các điều kiện sau:

“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mục 2.4 khoản 2, điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

– Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Công văn số: 5062/CT-TTHT của Cục thuế TP.HCM hướng dẫn về chứng từ chi phí hoa hồng môi giới như sau:

“Trường hợp Công ty theo trình bày trong quá trình hoạt động kinh doanh có phát sinh khoản chi phí hoa hồng môi giới cho tổ chức (doanh nghiệp) và cá nhân, nếu đơn vị cung cấp dịch vụ môi giới là các tổ chức, cá nhân kinh doanh thì phải lập hóa đơn xuất giao cho Công ty. Nếu cá nhân không kinh doanh cung cấp dịch vụ môi giới thì khi chi tiền Công ty phải lập Bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế TNDN kèm hợp đồng cung cấp dịch vụ, chứng từ thanh toán tiền để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN”

Theo quy định trên, nếu doanh nghiệp có thuê  môi giới trong kinh doanh, thì chứng từ chi phí hoa hồng môi giới gồm:

  • Đơn vị môi giới là tổ chức, cá nhân kinh doanh :
  1. Hợp đồng môi giới công việc phù hợp với hoạt động SXKD 
  2. Hóa đơn 
  3. Chứng từ thanh toán
  • Đơn vị môi giới là cá nhân không kinh doanh:
  1. Hợp đồng môi giới công việc phù hợp với hoạt động SXKD 
  2. Bảng kê 01/TNDN
  3. Chứng từ thanh toán

2. Khấu trừ thuế TNCN đối với thu  nhập từ hoa hồng môi giới.

Điều 25, khoản 1, mục i Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc khấu từ thuế TNCN đối với những khoản chi khác của cá nhân như sau:

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

Tại công văn số : 5062/CT-TTHT của Cục thuế TP. HCM V/v: chi phí hoa hồng môi giới cũng hướng dẫn như sau:

“Nếu cá nhân không kinh doanh cung cấp dịch vụ môi giới thì khi chi tiền Công ty phải … Nếu khoản chi từ 2 triệu đồng/lần trở lên Công ty phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 10% để kê khai nộp vào ngân sách nhà nước.”

Theo quy định trên, khi chi hoa hồng môi giới cho cá nhân không kinh doanh, doanh nghiệp phải khấu trừ 10% thuế TNCN, nếu khoản chi có mức từ 2 tr đồng trở lên

Mời các bạn tham khảo Công văn số : 5062/CT-TTHT

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết:

Chi trả hoa hồng môi giới cho người nước ngoài