Quy định về tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất

Quy định về tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất

Theo lộ trình thay đổi từ 2016 tới 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Kế toán Centax xin chia sẻ với các bạn bài viết: 

Quy định về tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện

Điều 8  Quyết định 959/QĐ- BHXH quy định  đối tượng tham gia BHXH tự nguyện với 2 điều kiện sau:

“- Là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên

 – Không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.”

2. Mức đóng BHXH tự nguyện

Điều 9 Quyết định 959/QĐ- BHXH quy định mức đóng BHXH tự nguyện như sau:

“2.1  Bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

2.2 Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn là:

 • Thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
 • Cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.”

3. Cách đóng tiền BHXH tự nguyện

Điều 10 Quyết định 959/QĐ- BHXH quy định các phương thức đóng BHXH tự nguyện như sau:

“3.1. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

 • Đóng hằng tháng;
 • Đóng 3 tháng một
 • Đóng 6 tháng một lần;
 • Đóng 12 tháng một lần;
 • Đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định của Chính phủ;
 • Đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định của Chính phủ.

3.2. Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hằng tháng theo quy định tại Điều 9 nhân với 3 đối với phương thức đóng 3 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 6 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

3.3. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thi không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

3.4. Người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

 • Thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc;
 • Hưởng BHXH một lần;
 • Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

3.5. Người tham gia BHXH tự nguyện được thay đổi phương thức đóng hoặc mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện sau khi thực hiện xong phương thức đóng đã chọn trước đó.”

Tags: