Quy định về quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐ hỗn hợp

TSCĐ hỗn hợp

TSCĐ hỗn hợp

Ngày 12/4/2017 Bộ tài chính đã có Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTCThông tư 147/2016/TT-BTC về quản  lý, sử dụng và tính khấu hao TSCĐ đối với tài sản hỗn hợp. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn những thay đổi, bổ sung qua bài viết:

Quy định về quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐ hỗn hợp.

1. Quy định về quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐ hỗn hợp theo quy định cũ

Tại điểm đ, khoản 2, điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về khấu hao TSCĐ hỗn hợp như sau:

“- Đối với các loại tài sản là nhà, đất đai để bán, để kinh doanh của công ty kinh doanh bất động sản thì doanh nghiệp không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao.”

Điều 1, Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cuối Điểm đ Khoản 2 Điều 4  Thông tư số 45/2013/TT-BTC  trích khấu hao TSCĐ hỗn hợp như sau:

“Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải xác định, tách riêng phần tài sản (diện tích) tài sản để bán, để cho thuê và không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao. Trường hợp không xác định, tách riêng được phần tài sản để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ tài sản là TSCĐ và không được trích khấu hao.”

Theo quy định cũ, kể từ năm tài chính 2015 trở về trước, tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê thì:

  • Phải hạch toán riêng tài sản để bán và cho thuê, không được hạch toán vào TSCĐ và  tính khấu hao cho  tài sản để bán và cho thuê.
  • Nếu không tách riêng được tài sản để bán và cho thuê với TSCĐ dùng cho hoạt động, thì toàn bộ tài sản này không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao.

2.  Quy định về quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐ hỗn hợp theo quy định của Thông tư 28/2017/TT-BTC

Thông tư 28/2017/TT-BTC đã bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC. 

Hướng dẫn về TSCĐ hỗn hợp, Thông tư 28/2017/TT-BTC đã có hướng dẫn sửa đổi bổ sung mục d, khoản 2 điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC như sau:

“- Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thể như sau:

Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần tài sản (diện tích) là tài sản cố định, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo quy định.

Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán.

Tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao tài sản đối với từng mục đích sử dụng được căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình; hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng để hạch toán.

Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hp mà không xác định tách riêng được phần giá trị tài sản (diện tích) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản (diện tích) này là tài sản cố định và không được trích khấu hao theo quy định.

Đối với các tài sản được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn hp như sân chơi, đường đi, nhà để xe việc xác định giá trị của từng loại tài sản và giá trị khấu hao các tài sản dùng chung cũng được phân btheo tiêu thức đxác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao nhà hỗn hp”

Theo quy định trên, đối với tài sản hỗn hợp được quản lý, sử dụng và trích khấu hao như sau:

  • Phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng như sau:
  • Giá trị tài sản (diện tích) dùng để phục vụ hoạt động cho doanh nghiệp và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): được ghi nhận là TSCĐ,  và trích khấu hao. 
  • Giá trị tài sản (diện tích) dùng để bán thì không hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán.
  • Trường hợp không tách được tài sản theo mục đích sử dụng và bán, thì không được hạch toán là TSCĐ và không đươc tính khấu hao
  • Tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản theo mục đích sử dụng và phân  bổ khấu hao là:
  • Tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình;
  • Căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng để hạch toán.

Lưu ý:

Đối với các tài sản được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn hp như sân chơi, đường đi, nhà để xe việc xác định giá trị của từng loại tài sản và giá trị khấu hao các tài sản dùng chung cũng được phân btheo tiêu thức trên.

3. Hiệu lực thi hành quy định về quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐ hỗn hợp theo quy định của Thông tư 28/2017/TT-BTC

Điều 3, khoản 1 Thông tư 28/2017/TT-BTC quy định về hiệu lực thi hành như sau:

“Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 05 năm 2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.”

Theo quy định trên, việc thực hiện phân bổ và hạch toán TSCĐ hỗn hợp theo Thông tư 28/2017/TT-BTCđược thực hiện từ quyết toán năm 2016

Tags: