Quy định về niêm phong, tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán.

Nghị định 174/2016 về kế toán.

Nghị định 174/2016 về kế toán.

Nghị định 174/2016 quy định cụ thể những điều của Luật kế toán, có hướng dẫn cục thể vềniên phong, tạm giữ, tích thu tài liệu kế toán. Centax xin chia sẻ với các bạn quy định tại Nghị định này qua bài viết:

Quy định về niêm phong, tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán.

  1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định niêm phong tài liệu kế toán theo quy định của pháp Luật thì đơn vị kế toán và người đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ niêm phong tài liệu kế toán phải lập “Biên bản niêm phong tài liệu kế toán”. “Biên bản niêm phong tài nêu kế toán” phải ghi rõ: Lý do, loại tài liệu, số lượng từng loại tài liệu, kỳ kế toán và các nội dung cần thiết khác của tài liệu kế toán bị niêm phong. Người đại diện theo pháp Luật của đơn vị kế toán, người đại diện theo pháp Luật (hoặc người được ủy quyền) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền niêm phong tài liệu kế toán phải ký tên và đóng dấu (nếu có) vào “Biên bản niêm phong tài liệu kế toán”.
  2. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hoặc tịch thu tài liệu kế toán thì đơn vị kế toán và người đại diện theo pháp Luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hoặc tịch thu tài liệu kế toán phải lập “Biên bản giao nhận tài liệu kế toán”. “Biên bản giao nhận tài liệu kế toán” phải ghi rõ: Lý do, loại tài liệu, số lượng từng loại tài liệu, kỳ kế toán và các nội dung cần thiết khác của từng loại tài liệu bị tạm giữ hoặc bị tịch thu; nếu tạm giữ thì ghi rõ thời gian sử dụng, thời gian trả lại tài liệu kế toán.

Người đại diện theo pháp Luật của đơn vị kế toán và người đại diện theo pháp Luật (hoặc người được ủy quyền) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hoặc tịch thu tài liệu kế toán phải ký tên và đóng dấu (nếu có) vào “Biên bản giao nhận tài liệu kế toán”, đồng thời đơn vị kế toán phải sao chụp tài liệu kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch thu. Trên tài liệu kế toán sao chụp phải có chữ ký và dấu xác nhận (nếu có) của người đại diện theo pháp Luật (hoặc người được ủy quyền) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hoặc tịch thu tài liệu kế toán.

Đối với tài liệu kế toán lập trên phương tiện điện tử thì đơn vị kế toán phải in ra giấy và ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) để cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hoặc tịch thu tài liệu kế toán.

Mời các bạn tham khảo Nghị định 174/2016/NĐ-CP

Mời các bạn tham khảo  bài viết:

Cơ quan thuế có được xử lý vi phạm chế độ kế toán không?

Quy định về chi phí nghỉ mát cho nhân viên năm 2017.

Những khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế TNCN.

Tags: