Phụ lục Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Kế toán Centax xin giới thiệu đến độc giả Phụ lục Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, mời Quý độc giả cùng theo dõi.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)

Mẫu số 01 Thông báo thực hiện khuyến mại
Mẫu số 02 Đăng ký thực hiện khuyến mại
Mẫu số 03 Thể lệ chương trình khuyến mại
Mẫu số 04 Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại
Mẫu số 05 Không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại
Mẫu số 06 Thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
Mẫu số 07 Báo cáo thực hiện khuyến mại
Mẫu số 08 Quyết định về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại
Mẫu số 09 Báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước
Mẫu số 10 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Mẫu số 11 Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Mẫu số 12 Không xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Mẫu số 13 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Mẫu số 14 Báo cáo kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

 

Mẫu số 01

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ………………………………………………

Tên thương nhân: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ……………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………….

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: …………………………………………………………………………….

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ……………………………………………………………………………

3. Hình thức khuyến mại: ……………………………………………………………………………………….

4. Thời gian khuyến mại: ………………………………………………………………………………………..

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: ……………………………………………………………………………

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ………………………………………………………………………

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………………………………….

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ………

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): …

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ………………………………………………..

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: …………………………………………………….

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 02

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ………………………………………………

Tên thương nhân: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ……………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………..

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: …………………………………………………………………………….

2. Thời gian khuyến mại: ………………………………………………………………………………………..

3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: …………………………………………………………………..

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ………………………………………………………………………

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………………………………….

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: …………………………………………………………………………….

6. Hình thức khuyến mại: ……………………………………………………………………………………….

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ………

8. Tổng giá trị giải thưởng: …………………………………………………………………………

9. Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).

Thương nhân cam kết giải quyết các trường hợp tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm khi thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.

(Tên thương nhân) cam kết nội dung đăng ký nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 03

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo công văn số ……… ngày……. /… /20…của………. )

1. Tên chương trình khuyến mại: ……………………………………………………………………………

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: …………………………………………………………………………..

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có) ………………………………………………………………………

3. Thời gian khuyến mại: ……………………………………………………………………………………….

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ……………………………………………………………………………

5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác): …..

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):

Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia và đối tượng không được tham gia chương trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em…):

7. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng (chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng)

Trị giá giải thưởng (VNĐ)

Số giải

Thành tiền (VNĐ)

Giải…
Giải…
Giải…
Tổng cộng:

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại.

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình khuyến mại:

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng

– Trường hợp phát hành kèm theo hàng hóa: Nêu rõ gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác:

– Trường hợp phát hành không kèm theo hàng hóa: Nêu rõ thời gian, cách thức thực hiện (gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin… cho khách hàng):

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

– Mô tả cụ thể về bằng chứng xác định trúng thưởng và tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng;

– Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, khoen lon, mã dự thưởng…) phát hành: ……………………………………………………………………………………………………………………………

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

– Thời gian xác định trúng thưởng: …………………………………………………………………………..

– Địa điểm xác định trúng thưởng: ……………………………………………………………………………

– Cách thức xác định trúng thưởng (mô tả rõ cách thức quay số, rút thăm, quay vòng quay, cào, bật nắp, mở khoen… cho từng loại giải thưởng):

8.5 Thông báo trúng thưởng:

– Thời hạn, cách thức (trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin…) nội dung thông báo trúng thưởng cho khách hàng:

– Hoặc thời hạn, cách thức nội dung tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng: ….

8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng

– Địa điểm trao thưởng: …………………………………………………………………………………………..

– Cách thức trao thưởng: ………………………………………………………………………………………..

– Thủ tục trao thưởng: ……………………………………………………………………………………………

– Thời hạn kết thúc trao thưởng: ……………………………………………………………………………..

– Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên:

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…).

10. Trách nhiệm công bố thông tin:

– Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin hoặc tại địa điểm khuyến mại hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại…):

– Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc công bố kết quả trúng thưởng (tại địa điểmkhuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của thương nhân):……………………………………………..

11. Các quy định khác (nếu có): ……………………………………………………………………………

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 04

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG…)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………….
V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

………, ngày …. tháng …. năm 20…….

 

Kính gửi:

– Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại (nếu có);
– Thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ
(không phải là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại).

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Trả lời công văn số…… ngày… tháng… năm… của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện khuyến mại, Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại với nội dung sau:

– Tên chương trình khuyến mại: ………………………………………………………………………………

– Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: …………………………………………………………………….

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ……………………………………………………………………..

– Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: …………………………………………………………………

– Thời gian khuyến mại: ………………………………………………………………………………………….

– Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: ………………………………………………………………..

– Hình thức khuyến mại: …………………………………………………………………………………………

– Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ………..

– Cơ cấu giải thưởng: …………………………………………………………………………………………….

– Tên của các thương nhân cùng thực hiện chương trình khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận).

– Thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của mình kinh doanh có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

– Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại của thương nhân kèm theo.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………
– Lưu: VT,…

CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Mẫu số 05

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG…)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………….
V/v không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

………, ngày …. tháng …. năm 20…….

Kính gửi: …………………………………..

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ………ngày… tháng… năm… của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại);

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại) của (tên thương nhân) với lý do: …………………………………………………………

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) thông báo để (tên thương nhân) biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………
– Lưu: VT,…

CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 06

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Kính gửi:……………………………………

Tên thương nhân: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ……………………………………

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ vào công văn số …………ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại);

(Tên thương nhân) thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………….

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

(Tên thương nhân) cam kết:

– Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định.

– Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

– Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

– (Các cam kết khác………..)

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 07

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

BÁO CÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ………………………………………………

Tên thương nhân: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ……………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………..

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………

(Trường hợp thông báo thực hiện khuyến mại) Căn cứ công văn số …………..ngày… tháng… năm… của (tên thương nhân) đã thông báo thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn, khuyến mại);

(Trường hợp đăng ký thực hiện khuyến mại) Căn cứ công văn số …… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại);

Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, (tên thương nhân) báo cáo chi tiết về kết quả chươngtrình khuyến mại (tên chương trình) như sau:

Cơ cấu giải thưởng đã công bố

Nội dung giải thưởng

Trị giá giải thưởng đã công bố (VNĐ)

Số lượng giải thưởng đã công bố

Số lượng giải thưởng không có người trúng thưởng

Giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (VNĐ)

Giải…
…..
Tổng cộng

1. Tổng giá trị giải thưởng theo thể lệ đã công bố: …………………………………………………….

2. Tổng giá trị giải thưởng đã trao: ………………………………………………………………………….

3. Tổng giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (giải thưởng tồn đọng): …………

(Trường hợp khuyến mại mang tính may rủi)

4. (Tên thương nhân) gửi kèm theo:

(Trường hợp khuyến mại mang tính may rủi)

– Biên bản tổ chức xác định kết quả trúng thưởng.

– Biên bản thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa khuyến mại (Trong trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng được phát hành kèm theo hàng hóa; Gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác tương tự).

5. Đề xuất, kiến nghị của thương nhân: ……………………………………………………………………

6. (Tên thương nhân) cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin nêu trên./.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Mẫu số 08

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG)

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../QĐ-……

………, ngày …. tháng …. năm …….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại

CỤC TRƯỞNG CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG)

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ công văn số…. ngày…. tháng…. năm…. của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận (tên thương nhân) thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình);

Căn cứ báo cáo số…. ngày…. tháng…. năm…. của (tên thương nhân) về kết quả thực hiện chươngtrình khuyến mại (tên chương trình, thời gian khuyến mại),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình) do (tên thương nhân) thực hiện từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…

Điều 2. (tên thương nhân) có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước

– Số tiền: ………………………………………………………………………………….. đồng (viết bằng chữ)

– Vào Kho bạc nhà nước (tỉnh, thành phố… của cơ quan ra Quyết định thu)

– Nội dung: Nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình).

Điều 3. (tên thương nhân) có trách nhiệm thực hiện quyết định này trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Kho b
c nhà nước tnh, thành ph
(nơi cơ quan ra quyết định thu);
– Cục thuế tỉnh, thành phố…
(nơi thương nhân đóng trụ sở chính);
– Lưu: VT,….

CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC SỞ)
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 09

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính gửi: …………………………………..

– Căn cứ công văn số ……. ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại: (tên chương trình, thời gian thực hiện khuyến mại);

– Căn cứ Quyết định số… ngày… tháng… năm… của…. về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại.

(Tên thương nhân) báo cáo kết quả thực hiện như sau:

– Số tiền nộp: ………………………………..(đồng) (gửi kèm bản sao giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước).

– Ngày nộp: …………………………………………………………………………………………………………

– Đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

 

Người liên hệ: ………………………….Điện thoại: ……………………………………………………..

 

Mẫu số 10

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC
HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi: ……………………………

– Tên thương nhân: ……………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ……………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………….

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ………………………….. tại tỉnh/thành phố (tại nước ngoài) như sau:

1. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ 1:

– Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): ………………………………………………………………………..

– Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): ………………………………………………………………………..

– Thời gian: …………………………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………………

– Chủ đề (nếu có): …………………………………………………………………………………………………

– Ngành hàng dự kiến tham gia: ………………………………………………………………………………

– Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp): ………………………………….

– Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật (nếu có)

– Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) ……………

– Việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có): ………

2. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ…

– Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): ……………………………………………………………………….

– Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): ……………………………………………………………………….

– Thời gian: ………………………………………………………………………………………………………….

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………..

– Chủ đề (nếu có): ………………………………………………………………………………………………..

– Ngành hàng dự kiến tham gia: ……………………………………………………………………………..

– Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp): …………………………………

– Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật (nếu có)

– Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) ……………

– Việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có) ……….

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gửi kèm:

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại.

 

Mẫu số 11

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG)

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………….
V/v xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

………, ngày …. tháng …. năm …….

 

Kính gửi: …………………………..

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;……………………………………………………………………….

Trả lời công văn số ngày…. tháng…. năm… của (tên thương nhân) về việc đăng ký (thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (tại nước ngoài), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận (tên thương nhân) đăng ký (thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (tại nước ngoài) với các nội dung sau:

Tên hội chợ/triển lãm thương mại: ………………………………………………………………………

– Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): ………………………………………………………………………..

– Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): ………………………………………………………………………..

– Thời gian: …………………………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………………

– Chủ đề (nếu có): …………………………………………………………………………………………………

– Ngành hàng dự kiến tham gia: ……………………………………………………………………………..

– Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp): …………………………………

– Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật (nếu có)

– Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) ……………

– Việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có) ……….

(Tên thương nhân) có trách nhiệm:

– Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và các quy định có liên quan (của nước sở tại) (trường hợp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài).

– Thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trước khi tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại.

– Báo cáo kết quả về Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) về việc thực hiện những nội dung đã đăng ký và các kiến nghị cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………
– Lưu: VT,…

CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 12

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG)

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………….
V/v không xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

………, ngày …. tháng …. năm …….

 

Kính gửi: ………………………….

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số …………..ngày… tháng…. năm…. của (tên thương nhân) đăng ký (thay đổi/bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) không xác nhận đăng ký (thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức đối với các hội chợ, triển lãm thương mại sau:

1 …………………………………………………………………………………………………………………………

2 …………………………………………………………………………………………………………………………

với lý do: ………………………………………………………………………………………………………………

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) thông báo để (tên thương nhân) biết, và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………
– Lưu: VT,…

CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 13

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi:…………………………………..

Tên thương nhân: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: …………………………………….

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ vào công văn số………… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm ……. tại……., (tên thương nhân) đề nghị thay đổi, bổ sung một số nội dung đã đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại như sau:

Tên hội chợ/triển lãm thương mại: ……………………………………………………………………….

– Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): …………………………………………………………………………

– Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): …………………………………………………………………………

– Thời gian: ……………………………………………………………………………………………………………

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………….

– Chủ đề (nếu có): ………………………………………………………………………………………………….

– Ngành hàng dự kiến tham gia: ………………………………………………………………………………

– Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp): ………………………………….

– Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật (nếu có)

– Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) ……………

– Việc sử dụng danh nghĩa quốc gia Việt Nam hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có)

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 14

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi: ……………………….

Tên thương nhân: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ……………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………….

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ……………………………………………….

Căn cứ công văn số ………. ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

Sau khi kết thúc, (tên thương nhân) báo cáo như sau:

1. Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cụ thể

STT

Tên hội chợ, triển lãm thương mại được xác nhận (tên, thời gian, địa điểm)

Quy mô Việt Nam tham gia

Quy mô nước ngoài tham gia (nếu có)

Kết quả giao dịch: Số lượng, giá trị hợp đồng, thỏa thuận ký kết; số lượng khách tham quan, giao dịch; các kết quả khác

Số lượng gian hàng

Số lượng doanh nghiệp

Sốlượng gian hàng

Số lượng doanh nghiệp

2. Đề xuất, kiến nghị với Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương):…

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)