Những khoản chi có tính chất lương của Chủ doanh nghiệp tư nhân và Giám đốc công ty TNHH 1TV

Theo quy định của luật thuế TNDN, các khoản tiền  lương, tiền công của Chủ doanh nghiệp tư nhân và Giám đốc công ty TNHH không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN. Nhưng những khoản chi có tính chất lương của chủ doanh nghiệp tư nhân và Giám đốc công ty TNHH một thành viên thì sao? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn vấn đề này qua bài viết:

Những khoản chi có tính chất lương của Chủ doanh nghiệp tư nhân và Giám đốc công ty TNHH 1TV

1. Thuế TNDN với những khoản chi có tính chất lương của Chủ doanh nghiệp tư nhân và Giám đốc công ty TNHH 1TV.

 Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về chi phí không được trừ khi xác đnh thu nhập chịu thuế TNDN:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

…2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

…2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

…b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tng công ty.

…d) Tin lương, tin công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); …..

Công văn số Công văn số: 5421/CT-TTHT  của Cục thuế Hà nội có hướng dẫn về khoản chi cho Chủ doanh nghiệp tư nhân và Giám đốc công ty TNHH 1 TV như sau:

“Về thuế TNDN, thuế GTGT: Công ty không được khấu trừ thuế GTGT, không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty khoản chi cho chủ Công ty nêu trên.”

Theo quy định trên, các khoản chi có tính chất tiền lương của Chủ doanh nghiệp tư nhân, và giám đốc công ty TNHH 1TV :

  • Không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN, kể cả những khoản chi này đã được quy định trong hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty.
  • Không được khấu trừ thuế GTGT

2. Thuế TNCN với những khoản chi có tính chất lương của Chủ doanh nghiệp tư nhân và Giám đốc công ty TNHH 1TV

Căn c Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (đã được sa đổi bổ sung tại Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC) quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:

… 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhn được từ người sử dng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bng tiền.

… đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng đ cung cấp min phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; …

…Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập…

đ.5) Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị. …”

Công văn số Công văn số: 5421/CT-TTHT  của Cục thuế Hà nội có hướng dẫn về khoản chi cho Chủ doanh nghiệp tư nhân và Giám đốc công ty TNHH 1 TV như sau:

Về thuế TNCN: khoản lợi ích mà chủ Công ty nhận được nêu trên không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của chủ Công ty.

Theo quy định trên, những khoản lợi ích mà Chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc công ty TNHH 1TV nhận được, khi tham gia điều hành công việc, sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN .

Mời các bạn tham khảo Công văn số: 5421/CT-TTHT

Tags: