Nhận tiền tạm ứng đặt cọc của dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT.

Nhận tiền tạm ứng đặt cọc của dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT.

Nhận tiền tạm ứng đặt cọc của dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT.

Trong thời gian qua Kế toán Centax có nhận được thắc mắc của các bạn về một số vấn đề liên quan việc xác định thời điểm xuất hóa đơn khi nhận tạm ứng hoặc thanh toán. Mặc dù Luật thuế GTGT đã có những quy định và Thông tư hướng dẫn về việc xác định thời điểm xuất hóa đơn nhưng vẫn còn có nhiều bạn chưa hiểu hết được nội dung. Kế toán Centax xin chia sẻ với các bạn về những nội dung trên thông qua bài viết:

Nhận tiền tạm ứng đặt cọc của dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT.

  1. Cơ sở để xác định thời điểm xuất hóa đơn

“2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

+ Tại tiết b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại tiết a Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)…. ”

+ Tại tiết a Khoản 2 Điều 16 quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“… Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền….”

Theo quy định trên thì: 

  • Trường hợp bạn nhận tiền đặt cọc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì các bạn chưa phải lập hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này.
  • Trường hợp các bạn thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì các bạn phải lập hóa đơn theo quy định, ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
  1. Nhận tiền tạm ứng đặt cọc của dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT.

Tại Công văn số 13675/BTC-CST ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính và Công văn số: 42900/CT-TTHT V/v ngày 26/6/2017 của Cục thuế Hà Nội, hướng dẫn về việc xuất hóa đơn với hoạt động dịch vụ như sau:

– Trường hợp công ty nhận tiền đặt cọc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì công ty chưa phải lập hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này.

– Trường hợp Công ty thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì Công ty phải lập hóa đơn theo quy định, ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Theo quy định trên, nếu:

  • Công ty nhận tiền tạm ứng, cho việc đặt cọc thực hiện hợp đồng, thì chưa phải lập hóa đơn GTGT.
  • Công ty nhận tiền tạm ứng, đã cung cấp dịch vụ, hoặc hợp đồng đã thực hiện, thì phải lập hóa đơn GTGT.

Qua bài viết này Kế toán Centax hy vọng các bạn đã nắm rõ các quy định về việc xác định thời điểm xuất hóa đơn cho dịch vụ để có thể áp dụng một cách tốt nhất cho doanh nghiệp mình.

Mời các bạn tham khảo:

Công văn số: 42900/CT-TTHT 

Công văn số 13675/BTC-CST

Mời các bạn tham khảo bài viết: 

Thời điểm xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu với dịch vụ xây dựng.

Nguyên tắc kế toán chi phí dở dang trong ngành dịch vụ theo Thông tư 133

Quy định về thuế TNCN với hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Tags: