Mức đóng và phương thức đóng kinh phí công đoàn trong năm 2015

Mức đóng và phương thức đóng kinh phí công đoàn trong năm 2015 - ảnh chính

Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với bạn những quy định về kinh phí công đoàn như đối tượng đóng kinh phí công đoàn, mức đóng và phương thức đóng kinh phí công đoàn trong năm 2015 ở bài viết dưới đây. Mời bạn đọc cùng theo dõi.

1. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

 Tại Điều 4 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định về đối tượng đóng kinh phí công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

  • Cơ quan Nhà nước (kế cả Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
  • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
  • Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập
  • Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư
  • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã
  • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam
  • Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động

2. Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn

 Tại Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn như sau:

“ Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

Mời các bạn xem thêm: Từ 1/1/2016 tiền lương đóng bảo hiểm bắt buộc là lương và phụ cấp lương

3. Phương thức đóng kinh phí công đoàn

 Tại Điều 6 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định về phương thức đóng kinh phí công đoàn như sau:

  • Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động
  • Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động
  • Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

4. Nguồn đóng kinh phí công đoàn

Điều 7 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định nguồn đóng kinh phí công đoàn như sau:
1. Đối với cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ nguồn đóng kinh phí công đoàn và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.
2. Đối với cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn đóng kinh phí công đoàn tính theo quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho số biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Phần kinh phí công đoàn phải đóng còn lại, đơn vị tự bảo đảm theo quy định tại Khoản 3 và 4 Điều này.
3. Đối với doanh nghiệp và đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khoản đóng kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.
4. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị còn lại, khoản đóng kinh phí công đoàn được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.”

5. Hiệu lực thi hành

Nghị định 191/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2014. Riêng quy định về mức đóng phí công đoàn tại Điều 5 Nghị định này được thực hiện từ ngày Luật công đoàn có hiệu lực thi hành.

Các tổ chức, doanh nghiệp ngoài việc phải đóng kinh phí công đoàn thì còn phải tham gia các loại bảo hiểm cho người lao động như BHXH, BHTN, BHYT. Mời bạn tham khảo các bài viết sau để hiểu chi tiết hơn về từng loại bảo hiểm này

Đối tượng phải tham gia bảo hiểm bắt buộc năm 2015

Mức đóng bảo hiểm bắt buộc mới nhất

Tags: