Một số lưu ý về tiền lương, thưởng dịp Quốc khánh 02/9/2018

Lương thưởng

Lương thưởng

Sắp tới ngày 2/9/2018, các doanh nghiệp và người lao động sẽ quan tâm tới tiền lương, tiền thưởng trong dịp lễ này. Chính sách lương thưởng vào ngày lễ 2/9/2018 được quy định như thế nào? Kế toán Centax xin chia sẻ với các bạn qua bài viết:

Một số lưu ý về tiền lương, thưởng dịp Quốc khánh 02/9/2018

  1. Tiền lương dịp Quốc khánh 02/9/2018

– Căn cứ Điểm đ, Khoản 1, Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012, NLĐ được nghỉ và hưởng nguyên lương (100% tiền lương) trong ngày 02/9/2018.

– Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, nếu NLĐ đi làm thêm vào ngày 02/9/2018 thì tiền lương ít nhất bằng 300% tiền lương của ngày làm việc bình thường (chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày). Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường.

– Căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, nếu NLĐ làm thêm vào ban đêm vào ngày 02/9/2018 thì được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường. Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường.

Lưu ý: Mức lương 490% này tính trong trường hợp thời gian làm thêm vào ban đêm bằng thời gian làm việc của một ngày làm việc bình thường (nếu thời gian làm thêm vào ban đêm nhỏ hơn hoặc lớn hơn thời gian làm việc của một ngày bình thường thì số tiền lương tăng thêm sẽ tính theo tỉ lệ thời gian làm thêm vào ban đêm).

2. Tiền thưởng dịp Quốc khánh 02/9/2018

Căn cứ Khoản 1, Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012, tiền thưởng dịp Quốc khánh 02/9/2018 do người sử dụng lao động quyết định dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Như vậy, tiền thưởng dịp Quốc khánh 02/9/2018 không mang tính chất bắt buộc mà phụ thuộc vào tình hình thực tế của mỗi doanh nghiệp.

Chúc các doanh nghệp có được kết quả kinh doanh cao để thưởng cho người lao động.