Hướng dẫn lập các chỉ tiêu trên phụ lục chuyển lỗ mẫu số 03-2/TNDN.

Phu luc chuyen lo

Doanh nghiệp lỗ của những năm trước,  muốn chuyển lỗ vào thu nhập của năm nay. Theo phần mềm HTKK, kế toán phải khai vào phụ lục chuyển lỗ. Việc kê khai chuyển lỗ như thế nào, cách lập bảng như thế nào, Kế toán Centax xin chia sẻ cùng các bạn cách lập bảng phụ lục chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp theo phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.4.1 được thực hiện từ năm 2017 qua bài viết: 

Hướng dẫn lập các chỉ tiêu trên phụ lục chuyển lỗ mẫu số 03-2/TNDN.

– Cột (1) – Số thứ tự: ghi số thứ tự theo từng dòng

– Cột (2) – Năm phát sinh lỗ: ghi năm phát sinh lỗ, mỗi năm được ghi vào một dòng.

– Cột (3) – Số lỗ phát sinh: ghi tổng số tiền lỗ phát sinh tương ứng với từng năm đã kê khai tại cột (1).

– Cột (4) – Số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước: ghi tổng số lỗ đã được chuyển trong các kỳ tính thuế trước của từng năm.

– Cột (5) – Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này: ghi số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này của từng năm, xác định theo nguyên tắc đã trình bày ở trên và tổng số lỗ được chuyển trên dòng “Tổng cộng”của cột (5) không vượt quá thu nhập chịu thuế (chưa trừ chuyển lỗ) của doanh nghiệp sau khi đã trừ thu nhập miễn thuế trong kỳ.

 – Cột (6) – Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau: ghi số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau của từng năm. Số liệu của cột này được xác định như sau: (6) = (3)-(4)-(5)

     Dòng “Tổng cộng”của cột (5) trong Phụ lục này xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế và là số liệu để ghi vào Chỉ tiêu [C3a] trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Trên đây là bài viết hướng dẫn lập các chỉ tiêu trên phụ lục chuyển lỗ . Mời các bạn tham khảo các bài viết khác tại Centax:

Tags: