Warning: Undefined array key "echo" in /opt/bitnami/wordpress/wp-includes/general-template.php on line 357

Kế toán tiền lương - bảo hiểm

Trong doanh nghiệp kế toán tiền lương chiếm một vị trí khá quan trọng, công việc của kế toán tiền lương thường tập trung chính ở hai giai đoạn tính tiền lương vào cuối tháng và thanh toán tiền lương vào đầu tháng. Đi kèm với tiền lương là tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động. Tiền lương và bảo hiểm vừa là quyền lợi của nhân viên vừa là trách nhiệm của doanh nghiệp, ý thức được tầm quan trọng của nó, nhân viên kế toán cần cập nhật những kiến thức mới nhất để triển khai công tác kế toán tiền lương và bảo hiểm.


Warning: Attempt to read property "queue" on null in /opt/bitnami/wordpress/wp-includes/script-loader.php on line 2740

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-includes/script-loader.php on line 2740