Cách xử lý phần thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi phương pháp tính thuế.

Trong những trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu hoặc bắt buộc phải chuyển đổi phương pháp tính thuế từ trực tiếp sang gián tiếp hoặc ngược lại thì phần thuế giá trị gia tăng của phương pháp trước đó sẽ được doanh nghiệp xử lý như thế nào? Kế toán thuế Centax chia sẻ vấn đề này qua bài viết

 Cách xử lý phần thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi phương pháp tính thuế

1. Chuyển từ phương pháp tính thuế trực tiếp sang khấu trừ

Điều 14, khoản 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào có quy định như sau: 

” 14. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.”

Theo quy định trên, trường hợp doanh nghiệp áp dụng kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, khi chuyển sang kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì được khấu trừ thuế GTGT theo hóa đơn đầu vào kể từ kỳ kê khai thuế đầu tiên theo phương pháp khấu trừ.

Ví dụ : Doanh nghiệp được chuyển sang kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ từ tháng 1/2015, thì chỉ những hóa đơn đầu vào từ tháng 1/2015 mới được khấu trừ thuế. Những hóa đơn trước ngày đó, không được kê khai khấu trừ thuế, mà phải tính vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ tương ứng

2. Chuyển từ phương pháp tính thuế khấu trừ sang trực tiếp

Điều 14, khoản 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào có quy định như sau:

” Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng được tính số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế mà chưa khấu trừ hết vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn theo hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư này và theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trước ngày Thông tư  này có hiệu lực thi hành.

Ví dụ 63: Công ty TNHH A đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong năm 2014, năm 2015 và không đủ điều kiện để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ ngày 1/1/2016. Công ty TNHH A đã có hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế từ kỳ tính thuế tháng 11/2014 đến hết kỳ tính thuế tháng 10/2015 (kết thúc thời điểm xác định doanh thu để xác định phương pháp tính thuế của năm 2016 và năm 2017), số thuế đề nghị hoàn là 350 triệu đồng và trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 11/2015, Công ty TNHH A có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ là 50 triệu đồng. Công ty TNHH A được cơ quan thuế xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã gửi cơ quan thuế (số thuế đề nghị hoàn là 350 triệu đồng); số thuế đầu vào chưa được khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 11/2015 là 50 triệu đồng được tiếp tục kết chuyển sang kỳ tính thuế tháng 12/2015. Trường hợp tại Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 12/2015, Công ty còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ thì tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.”

Theo quy định trên, khi chuyển đổi từ tính thuế theo phương pháp khấu trừ, sang phương pháp trực tiếp, số thuế đã kê khai khấu trừ mà chưa khấu trừ hết được thực hiện như sau:

  • Tính vào chi phí được trừ nếu không đủ điều kiện hoàn thuế
Tags: