Thông tư số 200/2014/TT-BTC – hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

LƯU Ý

Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân.
_____________________________________________

Thông tư số 200/2014/TT-BTC - hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp - ảnh chính

Thông tư số 200/2014/TT-BTC – hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 thay thế chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15 /2006/QĐ-BTC và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015. 

Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Theo đó, thông tư 200/2014/TT-BTC có những nội dung thay đổi chủ yếu sau đây: 

1. Thay đổi về tài khoản kế toán

Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC cập nhật tối đa các nội dung của chuẩn mực kế toán quốc tế, xây dựng chế độ kế toán linh hoạt cởi mở, thiết kế lại toàn bộ các tài khoản phản ảnh đầu tư tài chính theo thông lệ quốc tế…

Cụ thể: 

  • Các Tài khoản tài sản không phân biệt ngắn hạn hay dài hạn
  • Bỏ toàn bộ các tài khoản 129, 139, 142, 144, 159, 311, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 và toàn bộ tài khoản ngoài bảng

…..

2.  Về sổ kế toán

Các doanh nghiệp không bắt buộc phải áp dụng mẫu sổ kế toán như trước mà được tự thiết kế, xây dựng riêng phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình nhưng phải đảm bảo cung cấp đủ thông tin về giao dịch kinh tế minh bạch và đầy đủ. 

3. Về chứng từ kế toán

Bổ sung sửa đổi nhiều chỉ tiêu trên bảng CĐKT, BCKQKD và BCLCTT phần thuyết minh BCTC hầu như mới toàn bộ, bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu như:

-Phần đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp bổ sung thêm: chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường; cầu trúc doanh nghiệp

– Phần chính sách kế toán áp dụng chia ra cụ thể cho 2 trường hợp Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục và doanh nghiệp không. 

-Phần thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng CĐKT thêm chỉ tiêu: nợ xấu, vay và nợ thuê tài chính, tài sản dở dang dài hạn

Kế toán Centax mời bạn đọc dowload tại đây. 

Tags: