Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông tư 133/2016/TT-BTC- Kế toán thuế Centax

Thông tư 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán, Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn toàn văn Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mời các bạn tải toàn văn Thông tư 133/2016/TT-BTC tại ” Tải File” cuối bài

Mời các bạn tham khảo các bài viết:

Nguyên tắc lập và trình bày bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo Thông tư 133.

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trên bản Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133.

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu của báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 133.

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 133.