Thông báo khấu hao Tài sản cố định cho cơ quan thuế.

Các doanh nghiệp khi tăng tài sản cố định có phải thông báo khấu hao TSCĐ cho cơ quan thuế không? Thời hạn nộp thông báo này là khi nào?

 Kế toán thuế Centax xin chia sẻ đến bạn đọc bài viết :

Thông báo khấu hao Tài sản cố định cho cơ quan thuế.

thong-bao-trich-khau-hao_-ke-toan-thue-centax

Thông báo trích khấu hao tài sản cố định

1. Thông báo khấu hao tài sản  cố định cho cơ quan thuế với nội dung gì?

Khoản 3 điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao Tài sản cố định có quy định như sau::

“ 3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.”

Theo quy định trên, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trước khi thực hiện khấu hao tài sản, những nội dung sau:

  • Phương pháp trích khấu hao của tài sản cố định
  • Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định

2. Thông báo khấu hao tài sản cố định cho cơ quan thuế là điều kiện để  tính chi phí khấu hao vào chi phí được trừ

Điểm d, khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC  hướng dẫn về chi phí không được trừ, có quy định như sau: :

 “Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng…). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện).”

Theo quy định trên, doanh nghiệp phải thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định trước khi đưa vào trích khấu hao, và là điều kiện để được tính chi phí khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN

3. Thông báo khấu hao tài sản cố định cho cơ quan thuế vẫn được thực hiện

Mới đây, Thông tư 147/2016/TT-BTC ban hành ngày 13/10/2016 Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao Tài sản cố định không  nói về việc bỏ thông  báo khấu hao tài sản cho cơ quan thuế.

Như vậy việc thông báo khấu hao tài sản cố định cho cơ quan thuế vẫn được tiếp tục thực hiện.

Khi thông báo khấu hao tài sản cố định cho cơ quan thuế, doanh nghiệp cần làm một công văn gửi cho cơ quan thuế.  Nếu số lượng tài sản cố định nhiều, doanh nghiệp nên lập danh sách kèm theo

Kế toán thuế Centax xin chia sẻ tới bạn đọc mẫu:

Mẫu thông báo đăng ký khấu hao 

Mẫu danh sách tài sản cố định kèm theo thông báo đăng ký khấu hao

Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ Mẫu số 06 – TSCĐ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 

Tags: