Phân tích các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ.