Dọn dẹp sổ sách kế toán

  • Dọn dẹp sổ sách kế toán

    Doanh nghiệp của bạn hoạt động đã lâu, trải qua nhiều kỳ kế toán. Nhưng kế toán của doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm, hệ thống sổ sách, báo cáo chưa đầy đủ… Đặc biệt, bạn không tin tưởng vào tính chính xác của số liệu cũng như sự phù hợp của các chứng từ..

    chi tiết >>