Để triển khai thành công KPIs

  • Để triển khai thành công KPIs.

    Chúng ta đều đã nghe về phương pháp xây dựng KPI (Key performance indicators) hay Thẻ điểm cân bằng BSC (Balanced Scorecard). Tuy nhiên số doanh nghiệp thành công không nhiều. Tại sao lại như vậy?  Hầu hết các doanh nghiệp cho rằng việc triển khai thành công KPIs là việc tất yếu khách quan, nhất là khi đã thuê..

    chi tiết >>