So sánh điểm mới của Thông tư 37/2017/TT-BTC với Thông tư 39/2014/TT-BTC

Điểm mới về hóa đơn_ke toan Centax

Điểm mới về hóa đơn

Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về hóa đơn, bao gồm thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính liên quan tới hóa đơn, như: Thủ tục tạo hóa đơn GTGT tự in, đặt in và thủ tục phát hành hóa đơn GTGT tự in, đặt in. Kế toán thuế Centax xin so sánh những thay đổi giữa Thông tư 37 và các văn bản trước đó qua bài viết: 

So sánh điểm mới của Thông tư 37/2017/TT-BTC với Thông tư 39/2014/TT-BTC

1. Thủ tục xin sử dụng hóa đơn GTGT tự in

 1.1 Quy định cũ:

Khoản 2, điều 3, TT 26/2015/TT-BTC, sửa đổi Điểm b, khoản 1, điều 6, TT 39/2014/TT-BTC quy định:

“Trong vòng5 ngày làm việc kể từ khi người nộp thuế gửi văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in (Mẫu số 3.14), cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15).

Trường hợp sau 5 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bảng thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.”

1.2 Quy định mới.

Khoản 1, điều 1, TT 37/2017/TT-BTC quy định:

“Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi người nộp thuế gửi văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in (Mẫu số 3.14), cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15).

Trường hợp sau 2 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bảng thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.”

2. Thủ tục xin sử dụng hóa đơn GTGT đặt in

2.1 Quy định cũ

Khoản 1, điều 8, TT 39/2014/TT-BTC quy định:

“Trong thời hạn5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15).

Trường hợp sau 5 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.”

2.2 Quy định mới

Khoản 2, điều 1, TT 37/2017/TT-BTC quy định:

“Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp sau 2 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.”

3. Thủ tục phát hành hóa đơn

3.1 Quy định cũ

Khoản 4, điều 9, TT 39/2014/TT-BTC quy định:

“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm(05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơnvà trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết, Tổ chúc có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

3.2 Quy định mới.

Khoản 3, điều 1, TT 37/2017/TT-BTC quy định:

“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết, Tổ chúc có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

Bảng so sánh những thay đổi giữa Thông tư 37/2017/TT-BTC với Thông tư 39/2014/TT-BTC

so sánh quy định về hóa đơn

so sánh quy định về hóa đơn

Mời các bạn tham khảo Thông tư 37/2017/TT-BTC

Tags: