Sơ đồ kế toán Xác định kết quả sản xuất kinh doanh theo Thông tư 133 – TK 911.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Kế toán Centax xin cung cấp tới các bạn bài viết:

Sơ đồ kế toán Xác định kết quả sản xuất kinh doanh theo Thông tư 133 – TK 911.

Sơ đồ kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh _ Kế toán thuế Centax

Sơ đồ kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh _ Kế toán thuế Centax

Trên đây là bài viết: Sơ đồ kế toán Xác định kết quả sản xuất kinh doanh theo Thông tư 133 – TK 911.

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn xem thêm những bài viết:

Phương pháp kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo Thông tư 133 – TK 511.

Phương pháp kế toán thu nhập khác theo Thông tư 133 – TK 711.

Phương pháp kế toán chi phí khác theo Thông tư 133 – TK 811.

Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh theo Thông tư 133 – TK 642.

Sơ đồ kế toán chi phí tài chính theo Thông tư 133 – TK 635.

Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ theo Thông tư 133 – TK 511.

Sơ đồ kế toán thu nhập khác khi bán TSCĐ theo Thông tư 133 – TK 711.

Sơ đồ kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 133 – TK 821.

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: