Sơ đồ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Sơ đồ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC - ảnh chính

Để dễ dàng hơn cho việc ghi nhớ và tóm lược các nghiệp vụ phát sinh có liên quan tới các khoản giảm trừ doanh thu. Kế toán Centax xin chia sẻ  sơ đồ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ở bài viết này.

Tại Điều 81 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định, thì Tài khoản 521 –  Các khoản giảm trừ doanh thu, dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tài khoản này không phản ánh các khoản thuế được giảm trừ vào doanh thu như thuế GTGT đầu ra phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp.

Tài khoản 521 có 3 tài khoản cấp 2

– Tài khoản 5211 – Chiết khấu thương mại: Tài khoản này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại cho người mua do khách hàng mua hàng với khối lượng lớn nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ

– Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.

– Tài khoản 5213 – Giảm giá hàng bán: Tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán cho người mua do sản phẩm hàng hóa dịch vụ cung cấp kém quy cách nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ

Các giao dịch kinh tế phát sinh liên quan tới các khoản giảm trừ doanh thu được tóm tắt bởi sơ đồ kế toán sau:

Sơ đồ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC - ảnh 1

Để chi tiết hơn sơ đồ kế toán về mặt nội dung nghiệp vụ và cách hạch toán mời bạn tiếp tục tham khảo bài viết sau:

Cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu – TK 521

Xem thêm:

Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Sơ đồ kế toán doanh thu hoạt động tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Sơ đồ kế toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tags: