Quyết định phê duyệt phương án thanh lý

CÔNG TY CỔ PHẦN………….—————- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc

————————

Số: …… /2015/QĐ- …..

                  …, ngày …… tháng ……. năm …… 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ……

 (V/v: Phê duyệt phương án thanh lý hàng tồn kho)

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty;
  • Căn cứ giấy đề nghị thanh lý của …………………………………………………………;
  • Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số …/…./BB – …  ngày … /  …  / …;
  • Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng thanh lý hàng hóa tồn kho số ………………, ngày ……………………………;
  • Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thanh lý hàng hóa của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án thanh lý hàng hóa tồn kho như sau:

1. Số lượng hàng hóa thanh lý

Số TT Tên tài sản Số lượng Giá trị sổ sách Giá trị thanh lý Ghi chú
Nguyên giá Giá trị còn lại

2. Giá trị thanh lý:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Cách thức thanh lý:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Đối tượng nhận thanh lý

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Điều 2. Giao cho Hội đồng thanh lý tài sản (được thành lập theo Quyết định số ………………, ngày …/…/…) và đơn vị quản lý hàng hóa (ví dụ: Ban quản kho số 4, Phòng quản lý hàng hóa …) tổ chức thanh lý tài sản theo đúng trình tự, thủ tục nêu trên.

Điều 3. Số tiền thu về sau khi tổ chức thanh lý tài sản sau khi đã trừ các chi phí có liên quan sẽ được hạch toán vào doanh thu của công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà), phòng (ban) nêu trên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:– Như Điều 3;– Lưu VP./.

T/M: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: