Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp

Doanh nghiệp được hiểu là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản và trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Để thành lập được doanh nghiệp đúng theo quy định của pháp luật và hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp thì doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Kế toán Centax xin chia sẻ với bạn quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014 ở bài viết này.

1. Quyền của doanh nghiệp

Tại Điều 7 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về quyền của doanh nghiệp như sau:

 • Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm
 • Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ đông lựa chọn ngành, nghề địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh
 • Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn
 • Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng
 • Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
 • Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh
 • Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh
 • Chiếm hữu, sử dụng , định đoạt tài sản của doanh nghiệp
 • Từ chối yêu cầu cung cấp các nguồn lực không theo quy định của pháp luật
 • Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo
 • Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật
 • Quyền khác theo quy định của luật có liên quan

2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp bao gồm:

a. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh

b.Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê

c. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật

d. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tao nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật

e. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố

f. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

g. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

h. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.

i. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết sau:

Những việc kế toán cần làm của công ty mới thành lập

Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiêp

Hồ sơ, trình tự và thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Những đối tượng bị cấm góp vốn, thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định hiện hành

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội theo Luật doanh nghiệp

Tags: