Quy trình thu chi tiền mặt

1. MỤC ĐÍCH : (Quy trình này được soạn thảo để làm gi ? giải quyết vấn đề gì ?)

 • Quy định các chứng từ cần thiết khi lập phiếu thu, chi nhằm đảm bảo sự thu chi, hợp pháp, những chứng từ yêu cầu thanh toán không phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra sẽ được nhận biết và xử lý kịp thời.
 • Lập phiếu thu, chi theo đúng chế độ kế toán

2. PHẠM VI ÁP DỤNG : (Quy trình này chi phối công việc của các phòng ban bộ phận nào ? liệt kê tất cả)

 • Tất cả các phòng ban trong công ty

3. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ & TỪ VIẾT TẮT: (giải thích các thuật ngữ, các từ viết tắt sử dụng trong quy trình này)

HĐTC: Hoá đơn tài chính

 • GĐ: Giám Đốc
 • TBP: Trưởng bộ phận
 • KTT: Kế toán trưởng
 • PNK: Phiếu nhập kho
 • HĐMB: Hợp đồng mua bán
 • KTTT: Nhân viên kế toán

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO : (Liệt kê các văn bản, tiêu chuẩn, quy định …, là cơ sở để soạn thảo quy trình này kể cả các quy trình khác trong hệ thống quản lý chất lượng)

 • Tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000
 • Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần
 • Các quy định về chế độ chi tiêu Tài chính trong Công ty 

5. MÔ TẢ :

5.1. Lưu đồ

Luu do thu chi tien mat

5.2. Diễn giải chi tiết:

Quy trinh thu chi tien mat chi tiet

6. BIỂU MẪU ÁP DỤNG, HỒ SƠ:

Bieu mau ho so quy trinh thu chi tien mat

————————– & š————————–

Tags: