Quy định về khai hải quan

Quy dinh ve khai hai quan - anh chinh

Khi doanh nghiệp cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì các thủ tục nguyên tắc trước khi khai hải quan, nguyên tắc về cách ghi tờ khai hải quan và thời hạn nộp tờ khai hải quan được quy định như thế nào? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ bài viết: Quy định về khai hải quan tới các bạn.

1. Quy định về nguyên tắc trước khi khai hải quan

Theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC về nguyên tắc khai hải quan như sau:

“1. Nguyên tắc khai hải quan

a) Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy thì thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

b) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng;

c) Một tờ khai hải quan được khai báo cho lô hàng có một hóa đơn. Trường hợp khai hải quan đối với lô hàng có nhiều hóa đơn trên một tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 7 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan lập Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu số 02/BKHĐ/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này, gửi kèm tờ khai hải quan đến Hệ thống.

Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải khai đầy đủ số, ngày, tháng, năm của hóa đơn và tổng lượng hàng trên tờ khai hải quan, nếu không thể khai hết các hóa đơn trên tờ khai hải quan thì lập bản kê chi tiết kèm theo tờ khai hải quan;

d) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế theo quy định thì khi khai hải quan phải khai các chỉ tiêu thông tin liên quan đến không chịu thuế, miễn thuế, theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;

đ) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện được giảm mức thuế so với quy định thì khi khai mức thuế trên tờ khai hải quan giấy phải khai cả mức thuế trước khi giảm, tỷ lệ phần trăm số thuế được giảm và văn bản quy định về việc này;

e) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là phương tiện vận tải đường biển, đường sông, đường hàng không, đường sắt thì phải khai và hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu trước khi làm thủ tục xuất cảnh, trừ trường hợp bán hàng sau khi phương tiện vận tải đã xuất cảnh; khai và làm thủ tục hải quan nhập khẩu trước khi làm thủ tục nhập cảnh; trường hợp là phương tiện vận tải đường bộ hoặc phương tiện được các phương tiện khác vận chuyển qua cửa khẩu thì chỉ phải khai và làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, không phải làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh;

g) Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thay thế;

h) Trường hợp việc khai hải quan tạm nhập, tạm xuất thực hiện trên tờ khai hải quan giấy thì việc khai hải quan đối với hàng hóa tái xuất, tái nhập thực hiện trên tờ khai hải quan giấy.”

Theo quy định trên, nguyên tắc về khai hải quan cụ thể như sau:

 • Người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, trung thực rõ ràng các tiêu chí trên tờ khai hải quan.
 • Hàng hóa XK, NK theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên tờ khai hàng hóa XK, NK khác nhau theo từng loại hình tương ứng.
 • Một tờ khai hải quan chỉ khai báo cho lô hàng có một hóa đơn. Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải khai đầy đủ số, ngày, tháng, năm của hóa đơn và tổng lượng hàng trên tờ khai hải quan, nếu không thể khai hết các hóa đơn trên tờ khai hải quan thì lập bản kê chi tiết kèm theo tờ khai hải quan;

Các bạn có thể tham khảo Mẫu số 02/BKHĐ/GSQL Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Thông tư 38/2015/TT-BTC

 • Hàng hóa XK, NK thuộc đối tượng không chịu thuế , miễn thuế theo quy định thì phải khai các chỉ tiêu liên quan đến không chịu thuế, miễn thuế (chỉ tiêu: số danh mục miễn thuế, mã miễn thuế, không chịu thuế).
 • Hàng hóa XK, NK thuộc diện được giảm mức thuế so với quy định thì phải khai các chỉ tiêu liên quan đến việc giảm thuế và số tiền thuế được giảm.
 • Hàng hóa XK, NK là phương tiện vận tải đường biển, đường sông, đường hàng không, đường sắt thì phải khai và hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu trước khi làm thủ tục xuất cảnh (trừ trường hợp bán hàng sau khi phương tiện vận tải được xuất cảnh); khai và làm thủ tục hải quan nhập khẩu trước khi làm thủ tục nhập cảnh.

Trường hợp là phương tiện vận tải đường bộ hoặc phương tiện được các phương tiện khác vận chuyển qua cửa khẩu: chỉ phải khai và làm thủ tục hải quan XK, NK.

 • Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích phân loại của các tổ chức có chức năng để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng và các thông tin khác có liên quan đến lô hàng XK, NK.

Cũng như được sử dụng kết quả phân tích phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong vòng 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích phân loại (khai số văn bản thông báo kết quả phân tích phân loại của lô hàng đó vào ô “Mô tả hàng hóa” trên tờ khai).

 • Việc khai tờ khai tạm nhập tái xuất, phải được thực hiện đồng thời bằng phương thức điện tử hoặc khai trên tờ khai giấy.

Chi tiết về hồ sơ xuất khẩu hàng hóa của hải quan Quy định về hồ sơ xuất khẩu hàng hóa của Hải quan

Chi tiết về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa Quy định hồ sơ hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu

Đồng thời tại khoản 6 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC cũng nêu ra nguyên tắc trước khi khai thông tin hàng hóa, xuất khẩu như sau:

“6. Khai trước thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

a) Người khai hải quan phải khai trước các thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại điểm 2 Phụ lục II kèm theo Thông tư này;

b) Thông tin khai trước có giá trị sử dụng và được lưu giữ trên Hệ thống tối đa là 07 ngày kể từ thời điểm đăng ký trước hoặc thời điểm có sửa chữa cuối cùng;

c) Trường hợp chấp nhận thông tin khai trước, Hệ thống sẽ thông báo số tờ khai hải quan; trường hợp không chấp nhận, Hệ thống thông báo cụ thể lý do không chấp nhận và nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung để người khai hải quan thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung khai;

d) Người khai hải quan được sửa đổi, bổ sung các thông tin đã khai trước trên Hệ thống.

Sau khi khai trước thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan tiếp nhận thông tin phản hồi từ Hệ thống để thực hiện khai chính thức tờ khai hải quan.

Trường hợp Hệ thống thông báo người khai hải quan không đủ điều kiện đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai và gửi kèm chứng từ chứng minh doanh nghiệp đang hoạt động bình thường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Người khai hải quan tự kiểm tra nội dung thông tin phản hồi từ Hệ thống và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi sử dụng thông tin phản hồi từ Hệ thống để làm thủ tục hải quan.”

Theo quy định trên, khai trước thông tin hàng hóa XK, NK, người khai hải quan phải khai trước thông tin hàng hóa XK, NK theo các chỉ tiêu thông tin được quy định tại điểm 2 Phụ lục II kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC. Thông tin khai trước có giá trị sử dụng và được lưu giữ trên Hệ thống tối đa là 07 ngày, thông tin khai trước được sửa đổi, bổ sung và không giới hạn số lần sửa đổi, bổ sung. Sau khi khai trước, người khai hải quan tiếp nhận, kiểm tra thông tin phản hồi từ Hệ thống để khai chính thức.

Chi tiết Phụ lục II Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC

2. Nguyên tắc khi khai hải quan

Theo Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về nguyên tắc khi khai hải quan như sau:

“2. Một tờ khai hải quan được khai tối đa 50 dòng hàng, nếu quá 50 dòng hàng thì người khai hải quan khai trên nhiều tờ khai hải quan. Trường hợp một lô hàng có nhiều mặt hàng thuộc các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu để sản xuất, chế xuất, sản xuất xuất khẩu, gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài thì người khai hải quan được khai gộp các mặt hàng có cùng mã số hàng hóa theo hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư này, cùng xuất xứ, cùng thuế suất.

Khi khai gộp mã HS trên tờ khai hải quan, trị giá hóa đơn, trị giá tính thuế, số lượng của dòng hàng gộp mã HS là tổng trị giá hóa đơn, trị giá tính thuế, số lượng các dòng hàng đã gộp; không khai đơn giá hóa đơn của dòng hàng gộp mã HS.

3. Trường hợp một mặt hàng có số tiền thuế vượt số ký tự của ô số tiền thuế trên tờ khai thì người khai hải quan được tách thành nhiều dòng hàng để khai trên tờ khai hải quan; trường hợp không thể tách được thành nhiều dòng hàng thì thực hiện khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy.

Trường hợp tổng số tiền thuế của tờ khai hải quan vượt số ký tự của ô tổng số tiền thuế trên tờ khai thì người khai hải quan được tách thành nhiều tờ khai hải quan.

4. Trường hợp một lô hàng phải khai trên nhiều tờ khai hoặc hàng hóa nhập khẩu thuộc nhiều loại hình, có chung vận tải đơn, hóa đơn, khai trên nhiều tờ khai theo từng loại hình hàng hóa nhập khẩu tại một Chi cục Hải quan thì người khai hải quan chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ hải quan (trong trường hợp nộp hồ sơ giấy cho cơ quan hải quan); các tờ khai sau ghi rõ “chung chứng từ với tờ khai số … ngày …” vào ô “Phần ghi chú”.

Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này, người khai hải quan chỉ phải nộp, xuất trình, lưu một bộ hồ sơ hải quan của các tờ khai hải quan thuộc cùng một lô hàng.

5. Trường hợp số lượng thực tế của hàng hóa có số ký tự vượt quá 02 số sau dấu thập phân; trị giá hóa đơn có số ký tự vượt quá 04 số sau dấu thập phân; đơn giá hóa đơn có số ký tự vượt quá 06 số sau dấu thập phân, người khai hải quan thực hiện làm tròn số theo quy định để thực hiện khai báo. Số lượng, trị giá hóa đơn và đơn giá hóa đơn thực tế khai báo tại tiêu chí “Mô tả hàng hóa”.”

Theo các quy định trên, nguyên tắc khi khai hải quan cụ thể như sau:

 • Một tờ khai được tối đa 50 dòng hàng, nếu quá 50 dòng hàng thì người khai hải quan khai trên nhiều tờ khai. Người khai hải quan chỉ phải nộp, xuất trình lưu 01 bộ hồ sơ hải quan của các tờ khai thuộc cùng một lô hàng.

Trường hợp một lô hàng có nhiều mặt hàng thuộc các loại hình XK, NK để SXXK, chế xuất, gia công thì được khai gộp các mặt hàng có cùng mã số hàng hóa, cùng xuất xứ, cùng thuế suất.

 • Trường hợp một mặt hàng có số tiền thuế vượt quá ký tự của ô số tiền thuế trên tờ khai (>100 tỷ VND): được tách thành nhiều dòng để khai báo. Trường hợp không thể tách được nhiều dòng hàng thì thực hiện khai khải quan trên tờ khai hải quan giấy.
 • Trường hợp tổng số tiền thuế của tờ khai vượt số ký tự của ô tổng số tiền thuế trên tờ khai thì người khai hải quan được tách thành nhiều tờ khai hải quan để khai báo. Người khai hải quan chỉ phải nộp, xuất trình, lưu 01 bộ hồ sơ hải quan của các tờ khai thuộc một lô hàng.
 • Yêu cầu làm tròn số, trường hợp số lượng hàng hóa có số ký tự vượt quá 02 số sau dấu thập phân; giá trị hóa đơn có số ký tự vượt quá 04 số sau dấu thập phân; đơn giá hóa đơn có số ký tự vượt quá 06 số dấu thập phân, người khai hải quan thực hiện việc làm tròn số theo quy định để thực hiện khai báo. Số lượng, trị giá hóa đơn và đơn giá hóa đơn thực tế khai báo tại tiêu chí “Mô tả hàng hóa”.

3. Nguyên tắc về thời hạn nộp tờ khai hải quan

Theo khoản 8 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC về nguyên tắc thời hạn nộp tờ khai hải quan như sau:

“8. Thời hạn nộp tờ khai hải quan

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm do người khai hải quan thông báo và chậm nhất 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

Trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày phương tiện vận tải đến cửa khẩu theo thông báo của hãng vận tải trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp phương tiện vận tải làm thủ tục hải quan nhập cảnh theo phương thức thủ công, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày cơ quan hải quan đóng dấu lên bản khai hàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ hàng trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh (đường biển, đường hàng không, đường sắt) hoặc ngày ghi trên tờ khai phương tiện vận tải qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải (đường sông, đường bộ).”

Theo quy định trên, hạn nộp tờ khai hải quan cụ thể như sau:

 • Đối với hàng hóa, XK, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm do người khai hải quan thông báo và chậm nhất 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;
 •  Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

Các bạn có thể theo dõi những bài viết về Thông tư 38/2015/TT-BTC

Điểm mới của Thông tư 38/2015/TT-BTC về phạm vi điều chỉnh và quyền, nghĩa vụ của người khai hải quan, người nộp thuế

Tags: