Quy định về hóa đơn, chứng từ khi xuất điều chuyển hàng hóa, tài sản cố định cho cơ sở trực thuộc

Quy định về hóa đơn, chứng từ khi xuất điều chuyển hàng hóa, tài sản cố định cho cơ sở trực thuộc

Trường hợp đơn vị trực thuộc sử dụng hóa đơn chứng từ trong các giao dịch mua bán điều chuyển hàng hóa, tài sản cố định thì sử dụng như thế nào? Giả sử khi xuất điều chuyển hàng hóa, tài sản cố định cho đơn vị trực thuộc hoặc giữa các đơn vị trực thuộc với nhau thì có cần phải xuất hóa đơn không?. Kế toán Centax xin chia sẻ bài viết Quy định về hóa đơn, chứng từ khi xuất điều chuyển hàng hóa, tài sản cố định cho cơ sở trực thuộc

1. Quy định về điều chuyển hàng hóa, thành phẩm

Theo hướng dẫn tại điểm 2.6 phụ lục 4 của Thông tư 39/2014/TT – BTC về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ- CP ngày 14/5/2010 và nghị định 04/2014/NĐ – CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về điều chuyển :

2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho.

Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.

Đồng thời, tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT – BTC quy định:

“d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.”

Như vậy, theo các quy định trên có thể tóm tắt các quy định về hóa đơn khi xuất hàng hóa cho cơ sở trực thuộc như sau:

Loại giao dịchChuyển giao hàng giữa trụ sở chính với cơ sở trưc thuộc hạch toán độc lậpChuyển giao hàng giữa trụ sở chính và cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc hoặc giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau Chuyển giao hàng từ cơ sở sản xuất, gia công, lắp ráp có hạch toán kế toán, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng tại địa phương cấp tỉnh khác với trụ sở chính mà trụ sở chính nộp thuế theo phương pháp khấu trừ
Điều kiện bổ sung Nếu là cơ sở trực thuộc của cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanhNếu thuộc các trường hợp khác 
Quy định về hóa đơnXuất hóa đơn như bán hàng thông thường Chỉ được sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộCó thể sử dụng hóa đơn thuế GTGT hoặc Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Cơ sở hạch toán phụ thuộc phải lập hóa đơn giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở giao hàng để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc . Cơ sở hạch toán phụ thuộc thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào những hóa đơn GTGT mà cơ sở giao hàng xuất cho.Xuất hóa đơn như bán hàng thông thường

Chú ý: Đối với những hàng hóa xuất luân chuyển phục vụ quá trình sản xuất thì không cần phải xuất hóa đơn, căn cứ theo Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT – BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và sửa đổi lần kế tiếp tại khoản 7 điều 3 thông tư 26/2015/TT – BTC):

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”

Chi tiết Quy định kê khai thuế GTGT của đơn vị trực thuộc mời các bạn xem chi tiết tại đây  Quy định kê khai thuế GTGT của đơn vị trực thuộc

2. Quy định về việc điều chuyển Tài sản cố định

Tại Điểm 6 và tiết b Điểm 7 Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT – BTC hướng dẫn Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/ NĐ- CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định như sau:

6. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

“7. Các trường hợp khác:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.

Tóm lại, việc điều chuyển Tài sản cố định giữa các đơn vị trực thuộc hoặc giữa trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc như sau:

Đối tượng điều chuyển tài sảnĐơn vị hạch toán phụ thuộc đếnĐơn vị hạch toán độc lập (hoặc có tư cách pháp nhân đầy đủ) đến Đơn vị hạch toán độc lập (hoặc có tư cách pháp nhân đầy đủ)Đơn vị chủ quản đến Cơ sở trực thuộc có 100% vốn hoặc Cơ sở trực thuộc có 100% vốn của đơn vị chủ quản đến Cơ sở trực thuộc có 100% vốn của đơn vị chủ quản 
Điều kiện bổ sung  Nếu điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách phục vụ cho sản xuất hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGTNếu đánh giá lại tài sản khi điều chuyển hoặc điều chuyển cho đơn vị sản xuất kinh doanh hàng hóa không chịu thuế
Quy định về hóa đơn, chứng từKhông phải xuất hóa đơn nhưng phải có lệnh chuyển điều chuyển và booj hồ sơ nguồn gốc tài sảnPhải lập hóa đơn GTGT như quy địnhKhông phải lập hóa đơn GTGT nhưng phải có Lệnh hoặc Quyết định điều chuyển và bộ hồ sơ Tài sảnLập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế theo quy định

Lưu ý: Để hiểu rõ được sự khác biệt giữa quy định về kế toán, thuế đối với cơ sở trực thuộc hạch toán độc lập và cơ sở hạch toán phụ thuộc mời các bạn tham khảo những bài dưới đây:

Chi tiết Quy định kê khai thuế môn bài và quản lý hóa đơn của đơn vị trực thuộc

Chi tiết Quy định kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp của đơn vị trực thuộc

Chi tiết Quy định kê khai thuế TNCN và thuế TTĐB của đơn vị trực thuộc

Tags: