Quy định về chi phí lãi vay cá nhân

Quy định về chi phí lãi vay cá nhân

Quy định về chi phí lãi vay cá nhân – Kế toán Centax

Câu hỏi:

Quy định về chi phí lãi vay cá nhân

Công ty tôi không đủ điều kiện giấy tờ vay tiền ngân hàng để lấy vốn kinh doanh nên đã đi vay tiền của các cá nhân bên ngoài. Vậy chi phí lãi vay hàng tháng có được tính vào chi phí hợp lý cho công ty hay không?

Trả lời:

Theo Điểm 2.17, Điểm 2.18 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

“2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

– Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ lãi tiền vay là khoản chi không được trừ.

– Trường hợp số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn:

+ Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ bằng tỷ lệ (%) giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay nhân (x) tổng số lãi vay.

+ Nếu doanh nghiệp chỉ phát sinh một khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền không được trừ bằng số vốn điều lệ còn thiếu nhân (x) lãi suất của khoản vay nhân (x) thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu.

(Lãi vay thực hiện theo quy định tại điểm 2.17 Điều này)”   

Theo quy định trên:

  • Chi phí lãi vay được trừ không được vượt quá mức lãi suất 150% mức lãi suất cơ bản do ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.
  • Nếu công ty bạn chưa nộp đủ vốn điều lệ hay vốn đầu tư thì số tiền vay phải lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác tại Kế toán thuế Centax:

Cách hạch toán chi phí lãi vay

Cách tính chi phí lãi vay khi chưa góp đủ vốn

Điều kiện để lãi vay được tính vào chi phí được trừ

Tags: