Quy định kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp của đơn vị trực thuộc

Quy định kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp của đơn vị trực thuộc

Thuế TNDN là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập hoặc hoạch toán phụ thuộc thì việc kê khai thuế TNDN dựa trên những quy định như thế nào? Kế toán Centax xin chia sẻ bài viết Quy định kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp của đơn vị trực thuộc  

1. Quy định kê khai thuế TNDN đối với đơn vị trực thuộc

Tại khoản 1 điều 12 Thông tư số 156/2013/TT – BTC nêu trên (đã được sửa đổi tại điều 16 Thông tư 151/TT – BTC về Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế quy định kê khai thuế TNDN của đơn vị trực thuộc cụ thể như sau:

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

d) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

đ) Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

e) Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn vị thành viên khai thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Trường hợp cần áp dụng khai thuế khác với hướng dẫn tại điểm này thì tập đoàn kinh tế, tổng công ty phải báo cáo với Bộ Tài chính để có hướng dẫn riêng.

2. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Tại Điều 12, Điều 13 Thông tư số 78/2014/TT – BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp quy định:

Điều 12. Nguyên tắc xác định

Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.

Việc phân bổ số thuế phải nộp quy định tại khoản này không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp có các công trình, hạng mục công trình hay cơ sở xây dựng hạch toán phụ thuộc.

Điều 13. Xác định số thuế phải nộp

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Tỷ lệ chi phí được xác định bằng tỷ lệ chi phí giữa tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp. Tỷ lệ chi phí được xác định như sau:

Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc=Tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc————————————
Tổng chi phí của doanh nghiệp

Số liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp năm trước liền kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác định để làm căn cứ xác định số thuế phải nộp và được sử dụng để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm sau.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương, số liệu để xác định tỷ lệ chi phí của trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc do doanh nghiệp tự xác định căn cứ theo số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và tỷ lệ này được sử dụng ổn định từ năm 2009 trở đi.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang hoạt động có thành lập thêm hoặc thu hẹp các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương thì doanh nghiệp phải tự xác định tỷ lệ chi phí cho kỳ tính thuế đầu tiên đối với các trường hợp có sự thay đổi này. Từ kỳ tính thuế tiếp theo tỷ lệ chi phí được sử dụng ổn định theo nguyên tắc nêu trên.

Đơn vị hạch toán phụ thuộc các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành có thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh chính thì nộp thuế tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh đó.

Như vậy, theo các quy định trên việc kê khai, nộp thuế TNDN được tóm tắt lại như sau:

Loại đơn vị trực thuộcHạch toán độc lập

Hạch toán phụ thuộc

Điều kiện bổ sungNếu là cơ sở sản xuất (bao gồm cơ sở gia công, lắp ráp) hoạt động tại địa phương cấp tỉnh khác với địa phương nơi đóng trụ sở chínhNếu là đơn vị thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty mà hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập khác hoặc có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đóNếu là các đối tượng khác
Cách kê khaiKê khai thuế riêng và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộcNộp hồ sơ khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính. Số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở sản xuất được phân bổ theo tỷ lệ chi phí nhân với nghĩa vụ thuế trong kỳ (Theo Điều 13 Thông tư 78/2014/TT-BTC)Kê khai, nộp thuế TNCN cho cơ quan thuế trực tiếp đơn vị trực thuộcKhông phải nộp hồ sơ khai thuế. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh nơi trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
  • Hạch toán: Thuế TNDN được hạch toán vào TK 3334.

Lưu ý: Để hiểu rõ được sự khác biệt giữa quy định về kế toán, thuế đối với cơ sở trực thuộc hạch toán độc lập và cơ sở hạch toán phụ thuộc mời các bạn tham khảo những bài dưới đây:

Chi tiết Quy định kê khai thuế môn bài và quản lý hóa đơn của đơn vị trực thuộc 

Chi tiết Quy định kê khai thuế GTGT của đơn vị trực thuộc

Chi tiết Quy định kê khai thuế TNCN và thuế TTĐB của đơn vị trực thuộc 

Tags: