Quy định kê khai thuế môn bài và quản lý hóa đơn của đơn vị trực thuộc

 

Quy định kê khai thuế môn bài và quản lý hóa đơn của đơn vị trực thuộc

Chi nhánh, các đơn vị trực thuộc được chia làm 2 loại: Hạch toán phụ thuộc, Hạch toán độc lập. Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc, chi nhánh, cửa hàng thì việc kê khai thuế môn bài và quản lý hóa đơn như thế nào? Kế toán Centax xin chia sẻ bài viết Quy định kê khai thuế môn bài và quản lý hóa đơn của đơn vị trực thuộc

1. Kê khai thuế môn bài đối với đơn vị trực thuộc

Tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư 156/TT-BTC về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, có hiệu lực từ 20/12/2013 quy định như sau:

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

Theo quy định trên thì việc kê khai thuế môn bài tại các đơn vị trực thuộc như sau:

Hạch toán độc lập

Hạch toán phụ thuộc cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính

Hạch toán phụ thuộc khác địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính

Kê khai thuế riêng và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộcKê khai thuế tập trung và nộp thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chínhKê khai thuế riêng và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc
  • Tài khoản hạch toán: Thuế môn bài được hạch toán vào TK 3338.

Chi tiết quy định về kê khai thuế môn bài mời các bạn xem tại đây Quy định về kê khai thuế môn bài cho năm 2015

Chi tiết hướng dẫn kê khai trực tuyến thuế môn bài mời các bạn xem tại đây Hướng dẫn kê khai trực tuyến thuế môn bài

2. Về quản lý hóa đơn của đơn vị trực thuộc

2.1 Chi nhánh, đơn vị trực thuộc có được dùng hóa đơn riêng hay không?

Theo hướng dẫn tại Điểm a Điều 6 khoản 1 Thông tư 39/2014/TT – BTC về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì một trong những đối tượng được tự in hóa đơn bao gồm:

“Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

Ví dụ: Tập đoàn viễn thông VT, trụ sở chính tại Hà Nội, có mức vốn điều lệ trên 15 tỷ đồng đã thực góp tính đến thời điểm phát hành hóa đơn. Tập đoàn đã tạo hóa đơn tự in thì các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Tập đoàn ở khác tỉnh, thành phố với Tập đoàn thực hiện khai, nộp thuế GTGT tại các tỉnh, thành phố cũng được tự tạo hóa đơn tự in.”

Theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 39/2014/TT – BTC:

“Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.”

Theo quy định về hóa đơn dùng cho chi nhánh, đơn vị trực thuộc như sau:

  • Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố có thể được tự in hoặc đặt in hóa đơn, hoặc có thể dùng chung với trụ sở chính.
  • Đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc cùng tỉnh, thành phố  thì phải dùng chung hóa đơn với trụ sở chính. (trừ những đối tượng cá biệt.

Chi tiết Quy định kê khai thuế GTGT ở đơn vị trực thuộc mời các bạn xem tại đây Quy định kê khai thuế GTGT ở đơn vị trực thuộc

2.2 Chi nhánh có phải gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế hay không?

Theo hướng dẫn tại Khoản 3 ,Khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì:

“3….

Trường hợp tổ chức khi thay đổi tên, địa chỉ thông báo phát hành số lượng hóa đơn còn tiếp tục sử dụng không có hóa đơn mẫu hoặc các chi nhánh trực thuộc sử dụng chung mẫu hóa đơn với trụ sở chính khi thông báo phát hành hóa đơn không đủ hóa đơn mẫu thì được sử dụng 01 số hóa đơn đầu tiên sử dụng theo tên, địa chỉ mới hoặc được phân bổ để làm hóa đơn mẫu. Trên hóa đơn dùng làm mẫu gạch bỏ số thứ tự đã in sẵn và đóng chữ “Mẫu” để làm hóa đơn mẫu. Các hóa đơn dùng làm hóa đơn mẫu không phải thực hiện thông báo phát hành (không kê khai vào số lượng hóa đơn phát hành tại Thông báo phát hành hóa đơn).”

“4. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.”

Theo như quy định trên thì: 

  • Nếu chi nhánh tự kê khai thuế GTGT ( chi nhánh khác địa bàn với trụ sở chính, xem chi tiết tại mục 2.3 bài viết này) thì phải làm thông báo phát hành hóa đơn do chi nhánh sử dụng gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh.
  • Nếu chi nhánh kê khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính (chi nhánh cùng địa bàn với trụ sở chính, xem chi tiết tại mục 2.3 bài viết này) thì không phải làm thông báo phát hành hóa đơn do chi nhánh sử dụng.

2.3 Về việc quản lý, sử dụng hóa đơn ở đơn vị trực thuộc

Theo hướng dẫn tại Mục d Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT – BTC có hướng dẫn về việc quản lý sử dụng hóa đơn ở đơn vị trực thuộc như sau:

“d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đơn truy xuất toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh.”

Theo quy định trên, việc quản lý, sử dụng hóa đơn ở đơn vị trực thuộc được quy định như sau:

  • Nếu đơn vị trực thuộc được phân chia, ủy nhiệm số hóa đơn sử dụng thì phải lập từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.
  • Nếu có nhiều đơn vị  trực thuộc thì trụ sở chính phải có phương án theo dõi, sử dụng và truy xuất hóa đơn theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn

Lưu ý: Để hiểu rõ được sự khác biệt giữa quy định về kế toán, thuế đối với cơ sở trực thuộc hạch toán độc lập và cơ sở hạch toán phụ thuộc mời các bạn tham khảo những bài dưới đây:

Chi tiết Quy định kê khai thuế TNDN của đơn vị trực thuộc

Chi tiết Quy định kê khai thuế TNCN và thuế TTĐB của đơn vị trực thuộc

Tags: