Quy định kê khai thuế GTGT của đơn vị trực thuộc

Quy định kê khai thuế GTGT của đơn vị trực thuộc

Hiện nay, rất nhiều kế toán ở những doanh nghiệp trực thuộc đang rất lúng túng trong việc kê khai thuế GTGT. Khi đơn vị trực thuộc cùng địa phương với trụ sở chính thì kê khai như thế nào? Trường hợp đơn vị trực thuộc khác khác địa phương với trụ sở chính kê khai ra sao? Để các bạn hiểu rõ về cách kê khai thuế GTGT. Kế toán Centax xin chia sẻ bài viết Quy định kê khai thuế GTGT của đơn vị trực thuộc

Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT – BTC quy định về việc kê khai thuế GTGT như sau:

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Đối với trường hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án…) thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Trường hợp tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc do người nộp thuế xác định theo nguyên tắc nêu trên lớn hơn số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính thì người nộp thuế tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc như sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định bằng (=) số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm do cơ sở trực thuộc sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp. Nếu người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì người nộp thuế không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Như vậy, việc kê khai và nộp thuế GTGT được tóm tắt lại như sau:

3.1 Đơn vị trực thuộc cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính

Loại đơn vị trực thuộc

Hạch toán độc lập

Hạch toán phụ thuộc cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính

Điều kiện bổ sungNếu là cơ quan thỏa mãn điều kiện được kê khai thuế riêng: Có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêngNếu là cơ sở không thỏa mãn điều kiện được kê khai thuế riêng
Cách kê khaiKê khai thuế riêng và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộcKê khai thuế riêng, sử dụng hóa đơn riêng và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộcKê khai thuế tập trung tại trụ sở chính và nộp thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính

3.2 Đơn vị trực thuộc khác địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính

Loại đơn vị trực thuộc

Hạch toán phụ thuộc khác địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính

Điều kiện bổ sungNếu là cơ quan quản lý dự án kinh doanh BĐS ở địa phương cấp tỉnh khác với địa phương nơi đóng trụ sở chínhNếu là cơ sở không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thuNếu là cơ sở sản xuất có hạch toán kế toán và đơn vị chủ quản hạch toán thuế theo phương pháp khấu trừNếu là cơ sở sản xuất không hạch toán kế toán và đơn vị chủ quản hạch toán thuế theo phương pháp khấu trừ
Cách kê khaiĐơn vị trực thuộc phải đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế riêng theo phương pháp khấu trừ và nộp cho cơ quan thuế địa phương quản lý đơn vị trực thuộcKê khai thuế tập trung tại trụ sở chính và nộp thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chínhNộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả sản xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương sản xuấtKê khai thuế tập trung tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương có cơ sở sản xuất. Số thuế phải nộp cho từng địa phương căn cứ vào Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC đã trích dẫn ở trên
  • Tài khoản hạch toán: Thuế GTGT được hạch toán vào TK 133 (Thuế GTGT đầu vào) và TK 333 (Thuế GTGT đầu ra)

Lưu ý: Để hiểu rõ được sự khác biệt giữa quy định về kế toán, thuế đối với cơ sở trực thuộc hạch toán độc lập và cơ sở hạch toán phụ thuộc mời các bạn tham khảo những bài dưới đây:

Chi tiết Quy định kê khai thuế môn bài và quản lý hóa đơn của đơn vị trực thuộc

Chi tiết Quy định kê khai thuế TNDN của đơn vị trực thuộc

Chi tiết Quy định kê khai thuế TNCN và thuế TTĐB của đơn vị trực thuộc

Tags: