Quy định 2015 đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương người lao động

Quy định 2015 đối với hàng cho biếu tặng, trả thay lương người lao động

Trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp có những trường hợp là xuất hàng hóa dùng để cho, biếu, tặng và trả thay lương cho người lao động. Vậy những hàng hóa đó khi xuất cho khách hàng doanh nghiệp có cần viết hóa đơn không và hạch toán như thế nào? Đào tạo kế toán Centax xin được chia sẻ với các bạn về trường hợp này:

1. Quy định về hóa đơn

Căn cứ Khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Dựa vào quy định trên khi doanh nghiệp xuất hàng hóa để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải xuất hóa đơn.

Kế toán Centax cũng đã có bài viết về cách lập hóa đơn, các bạn có thể tham khảo ở bài viết dưới đây:

Cách lập hóa đơn hàng cho biếu tặng trả thay lương

2. Quy định về Thuế GTGT

Căn cứ Khoản 3, Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về giá tính thuế như sau:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Theo quy định trên: Giá tính thuế GTGT đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để cho, biếu, tặng, trả thay lương cho người lao động là giá bán của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường.

Theo khoản 5, Công văn 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 hướng dẫn nội dung mới của Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định sau:

“5.1. Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hóa dịch vụ dùng để cho biếu tặng quy định tại điểm 3b Điều 5

Trước: hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng được xác định theo giá bán của hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm cho biếu tặng

Lưu ý:

 • Hàng cho, biếu, tặng, phải xuất hóa đơn GTGT để tính thuế đầu ra, nhưng không tính vào doanh thu tính thuế khi xác định thuế TNDN.
 • Hàng trả thay lương phải xuất hóa đơn GTGT và tính thuế đầu ra , doanh thu chịu thuế TNDN như hàng bán bình thường
 • Trường hợp có chênh lệch giữa giá vốn và giá bán của hàng cho, biếu, tặng thì phải hạch toán phần chênh lệch đó vào doanh thu tính thuế TNDN
 • Từ năm 2015, hàng cho biếu tặng không bị khống chế ở mức 15%, nhưng cần phải phù hợp với doanh thu và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp( trước 2015 bị khống chế mức 10-15%)
 • Hóa đơn đầu vào của hàng hóa cho biêu tặng được kê khai khấu trừ thuế bình thường
 • Hóa đơn đầu ra của hàng hóa cho biếu, tặng được ghi tên người mua là chính doanh nghiệp mình, và kê khai thuế GTGT đầu ra
 • Những đơn vị nhận hàng cho biếu tặng, được hạch toán tăng thu nhập chịu thuế và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ( nếu có hóa đơn cho biếu tặng, hoặc chứng từ tính thuế đi kèm)

3. Áp dụng với hàng khuyến mại

Tại khoản 5 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định như sau:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”

Cũng tại điều này, Thông tư 219/2013/TT-BTC cũng đưa ra một số trường hợp khuyến mại cụ thể như sau:

“Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.

Ví dụ 29: Công ty TNHH P sản xuất nước ngọt có ga, năm 2014 Công ty có thực hiện đợt khuyến mại vào tháng 5/2014 và tháng 12/2014 theo hình thức mua 10 sản phẩm tặng 1 sản phẩm. Chương trình khuyến mại vào tháng 5/2014 được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại. Theo đó, đối với số sản phẩm tặng kèm khi mua sản phẩm trong tháng 5/2014, Công ty TNHH P xác định giá tính thuế bằng không (0).

Trường hợp chương trình khuyến mại vào tháng 12/2014 không được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, Công ty TNHH P phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số sản phẩm tặng kèm khi mua sản phẩm trong tháng 12/2014.

b) Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo.

Ví dụ 30: Công ty N hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, chuyên bán các loại thẻ cào di động. Công ty thực hiện đăng ký khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại dưới hình thức bán hàng thấp hơn giá bán trước đó cho thời gian từ ngày 1/4/2014 đến hết ngày 20/4/2014, theo đó, giá bán một thẻ cào mệnh giá là 100.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) trong thời gian khuyến mại được bán với giá 90.000 đồng.

Giá tính thuế GTGT đối với một thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng trong thời gian khuyến mại được tính như sau:               90.000/    1+ 10%

c) Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.”

Theo quy định trên, doanh nghiệp có thể áp dụng hình thức khuyến mại với hàng cho, biếu, tặng. Áp dụng hàng cho biếu tặng như hình thức khuyến mại sản phẩm tặng kèm. Trường hợp này, doanh nghiệp có thể xin phép Sở Công thương, áp dụng hình thức khuyến mại, hàng khuyến mại… để được xác định giá tính thuế của hàng khuyến mại bằng 0 ( không tính thuế đầu ra, được khấu trừ thuế đầu vào)

Để hiểu rõ quy định về hàng khuyến mại, mời các bạn xem bài viết:

Quy định của thuế và kế toán về hàng khuyến mại

Hạch toán đối với hàng cho biếu tặng cũng phải xem xét trên nhiều khía cạnh:

 • Đối với người cho biếu tặng, trả thay lương
 • Đối với người nhận hàng biếu tặng
 • Đối với hàng hóa, dịch vụ mua về để biếu tặng
 • Đối với hàng hóa cho biếu tặng tính vào chi phí hay tính vào quỹ khen thưởng

Để hiểu rõ về cách hạch toán đối với hàng cho biếu tặng, mời các bạn xem tiếp bài:

Quy định mới nhất về Hạch toán đối với hàng cho biếu tặng

Xem thêm :

Quy định mới nhất về Hạch toán đối với hàng cho biếu tặng

Cách viết hóa đơn đối với hàng hóa cho biếu tặng trả thay lương

Hồ sơ thủ tục và hạch toán với tài sản, hàng hóa được biếu tặng

Quy định 2015 đối với hàng hóa cho vay, cho mượn

Tags: