Phụ lục Quyết định 87/2007/QĐ-BTC Quy chế đăng ký lưu ký, bù trừ thanh toán chứng khoán

PHỤ LỤC: 01/LK

(Ban hành kèm theo Quy chế…………………………. )

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

……., ngày ….  tháng …. năm ….

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ  Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Quyết định số…… /QĐ-BTC ngày …….của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế Đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ;
Đề nghị UBCKNN cấp chứng nhận hoạt động lưu ký chứng khoán cho
:

1. Tên đầy đủ và chính thức của ngân hàng/công ty;

2. Tên giao dịch của ngân hàng/công ty;

3. Địa chỉ chính thức trụ sở chính của ngân hàng/công ty;

4. Địa chỉ giao dịch, số điện thoại, fax;

5. Phạm vi và nội dung hoạt động của ngân hàng/công ty nêu trong giấy chứng nhận hoạt động lưu ký;

6. Tên, năm sinh, quốc tịch của các thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc điều hành;

7. Số lượng cán bộ, nhân viên của ngân hàng/công ty;

8. Ngày dự kiến khai trương hoạt động lưu ký.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

PHỤ LỤC: 02/LK
(Ban hành kèm theo quy chế…………………………. )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

THUYẾT MINH SƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT PHỤC VỤ  HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ

Ngân hàng (chi nhánh ngân hàng)/Công ty (chi nhánh công ty)……………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………

1. Hệ thống máy vi tính, thiết bị phục vụ cho hoạt động lưu ký chứng khoán:

– Số lượng máy vi tính;

– Dự kiến phương pháp lưu giữ và xử lý thông tin về khách hàng; phương án lưu giữ chứng khoán lưu ký của khách hàng;

– Phương pháp cung cấp thông tin cho khách hàng, UBCKNN, TTLKCK và các cơ quan liên quan khác (thông qua hệ thống máy tính, điện thoại, telex, fax …);

– Nêu rõ tính năng, tác dụng, tình trạng, cấp độ công nghệ của trang thiết bị sử dụng và việc bố trí hệ thống máy tính này tại trụ sở làm việc.

2. Hệ thống kho két phục vụ hoạt động lưu ký chứng khoán:

– Tổng diện tích kho két; kết cấu kho két (độ dày của tường kho, số gian kho…);

– Số lượng két sắt trong kho; kết cấu về két sắt (chất liệu, diện tích, độ an toàn…);

– Các biện pháp đảm bảo an toàn: (chống cháy, nổ, đột nhập…);

– Đội ngũ cán bộ

 

 

…., ngày…. tháng….. năm……………….

 

TỔNG GIÁM ĐỐC / GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG/
CHI NHÁNH/ HỘI SỞ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: mẫu thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật của hội sở, chi nhánh điền tên hội sở chi nhánh.

 

PHỤ LỤC: 03 /LK

(Ban hành kèm theo quy chế…………………………. )

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******
 

……, Ngày ….  tháng …. năm ….

 

GIẤY  ĐĂNG KÝ CHO HỘI SỞ/ CHI NHÁNH CUNG CẤP DỊCH VỤ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ  Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Quyết định số…… /QĐ-BTC ngày……. của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc                                    ban hành quy chế Đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ;
Căn cứ Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký chứng khoán số… ngày .. tháng … năm    do UBCKNN cấp;
Thay mặt Ngân hàng/Công ty chứng khoán… chúng tôi đăng ký cho Hội sở/chi nhánh sau được cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán
 :

1. Tên đầy đủ và chính thức của hội sở/ chi nhánh;

2. Tên giao dịch của hội sở/ chi nhánh;

3. Địa chỉ chính thức trụ sở chính của hội sở/ chi nhánh;

4. Địa chỉ giao dịch, số điện thoại, fax;

5. Phạm vi và nội dung hoạt động hội sở/ chi nhánh cung cấp dịch vụ lưu ký;

6. Họ và tên của thành viên Ban giám đốc phụ trách hoạt động lưu ký chứng khoán .

7. Ngày dự kiến triển khai hoạt động lưu ký tại hội sở/ chi nhánh.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC / GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp xin đăng ký cho nhiều hội sở, chi nhánh, thành viên lưu ký chỉ cần gửi một đơn nhưng phải điền đủ các thông tin trên cho từng hội sở, chi nhánh .

 

PHỤ LỤC: 04/LK

(Ban hành kèm theo quy chế…………………………. )

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

GIẤY ỦY QUYỀN CHO HỘI SỞ, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG/CHI NHÁNH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Ngân hàng/Công ty chứng khoán……………….

Địa chỉ: ………………….

ỦY QUYỀN CHO

Hội sở/ Chi nhánh ngân hàng/chi nhánh công ty chứng khoán……………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………. …….

được tham gia vào các hoạt động liên quan đến đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán với khách hàng và TTLKCK.

Hội sở/ chi nhánh Ngân hàng/chi nhánh công ty chứng khoán………….  có nghĩa vụ sau:

– Phải tuân thủ theo các qui định của pháp luật về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

– Thực hiện các công việc theo ủy quyền và báo cáo cho Ngân hàng/Công ty chứng khoán…… về các công việc có liên quan đến hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán tại hội sở / chi nhánh.

– Chịu trách nhiệm trước Ngân hàng/Công ty chứng khoán…………….. về toàn bộ hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán trong phạm vi được uỷ quyền của mình.

 

 

…., Ngày…. tháng…năm

 

TỔNG GIÁM ĐỐC / GIÁM ĐỐC
(
ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

PHỤ LỤC: 05/LK

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

SỐ:      / BC- TTLKCK

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

( Tháng../200..)

1. Đối với chứng khoán niêm yết

STT 

Tên tổ chức niêm yết

 

Mã CK

 

Số lượng CP Đăng ky

 

Tỷ lệ được phép nắm giữ

Tỷ lệ % nắm giữ cổ phiếu

Tỷ lệ còn lại

%

Số tuyệt đối

Số tương đối

Đầu kỳ

Cuối kỳ

1

  

 

 

 

 

 

 

2

  

 

 

 

 

 

 

3

  

 

 

 

 

 

 

Tổng 

 

 

 

 

 

 

2. Đối với chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết

STT 

Tên Công ty

 

Mã CK

 

Số lượng CP Đăng ký

 

Tỷ lệ được phép nắm giữ

Tỷ lệ % nắm giữ cổ phiếu

Tỷ lệ còn lại

%

Số tuyệt đối

Số tương đối

Đầu kỳ

Cuối kỳ

1

  

 

 

 

 

 

 

2

  

 

 

 

 

 

 

3

  

 

 

 

 

 

 

Tổng 

 

 

 

 

 

 

Người lập

Trưởng phòng

Giám đốc TTLKCK

 

PHỤ LỤC:  06 /TTLK

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

(Tháng…/200.  )

A.Chứng khoán niêm yết:

 

Số lượng CKLK tại Thành viên

Tỷ lệ lưu ký/tổng giá trị ĐKLK  (%)

 

Trong nước

Nước ngoài

Cộng

Trong nước

Nước ngoài

Cộng

I. Cổ phiếu      
Khối lượng      
Giá trị      
II. Trái phiếu      
Khối lượng      
Giá trị      
III. Chứng chỉ quỹ      
Khối lượng      
Giá trị      
Tổng cộng      

 

B.Chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết

 

Số lượng CKLK

Tỷ lệ lưu ký/tổng giá trị ĐKLK  (%)

 

Trong nước

Nước ngoài

Cộng

Trong nước

Nước ngoài

Cộng

SSI      
a. Cổ phiếu      
Trong nước      
Ngoài nước      
b. Trỏi phiếu      
Trong nước      
Ngoài nước      
c. Chứng chỉ quỹ      
Trong nước      
Ngoài nước      
ACB      
……      

 

 

Người lập

Trưởng phòng

Giám đốc TTLKCK

 

 

PHỤ LỤC:  07/LK

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Số:     / BC- TTLKCK

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH MỞ ĐÓNG TÀI KHOẢN

 (Tháng…/200)

STT

TVLK

Số lượng tài khoản

Đầu kỳ

Mở trong tháng

Đóng trong tháng

Cuối kỳ

1SSI    
        Trong nước    
        Nước ngoài    
2BVSC    
        Trong nước    
        Nước ngoài    
     
 Tổng cộng    

 

Người lập

Trưởng phòng

Giám đốc TTLKCK

 

 

 

PHỤ LỤC:08/LK

 

 

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

BÁO CÁO VỀ THỰC HIỆN QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾ N CHỨNG KHOÁN

(Báo cáo Quý, năm 200…. )

A.Đối với chứng khoán niêm yết

STT

Mẫu chứng khoán

Loại quyền

Ngày đăng ký cuối cùng

Ngày THQ

Tỷ lệ thực hiện

Số lượng chứng khoán ĐK

Tiền thanh toán cổ tức/lãi trái phiếu (đồng)

Ghi chú

Đã LK

Chưa LK

Tổng

Qua TTLK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Đối với chứng khoán của công ty đại chúng

STT

Mẫu chứng khoán

Loại quyền

Ngày đăng ký cuối cùng

Ngày THQ

Tỷ lệ thực hiện

Số lượng chứng khoán ĐK

Tiền thanh toán cổ tức/lãi trái phiếu (đồng)

Ghi chú

Đã LK

Chưa LK

Tổng

Qua TTLK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Người lập

Trưởng phòng

Giám đốc
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 PHỤ LỤC: 09/LK

 

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THU PHÍ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Báo cáo Quý … năm 200

 

Stt

Loại phí

Số phí dư đầu quý

Số phí thu trong quý

Luỹ kế từ đầu năm

1    
2    
3    

 

 

Người lập

Trưởng phòng

Giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC:10/LK

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

 

, ngày    tháng      năm 2007

 

 

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CẦM CỐ

CHỨNG KHOÁN

STT

Tên TVLK

Loại CK

SLượng Chứng khoán lưu ký

 

Chứng khoán cầm cố

Tỷ lệ chứng khoán cầm cố so với chứng khoán lưu ký

Tỷ lệ chứng khoán giải toả so với chứng khoán cầm cố

Số CK cầm cố đầu tháng

Số phát sinh tăng trong tháng

Số phát sinh giảm trong tháng

Số CK còn cầm cố cuối tháng

 

TVLK A

Loại 1

 

 

 

 

 

 

 

Loại 2

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

Loại N

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

Trưởng phòng

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

            

 

PHỤ LỤC:11/LK

 

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
****

 

BÁO CÁO VỀ QUỸ HỖ TRỢ THANH TOÁN

(Báo cáo năm 200….)

1. Tình hình đóng góp Quỹ HTTT

STT

Tên TVLK

Doanh số giao dịch môi giới/doanh số thanh toán

Số tiền đóng góp

Tổng cộng

Đầu kỳ

Cuối kỳ

1     
2     

2. Tình hình  sử dụng Quỹ HTTT

STT

Tên TVLK

Ngày sử dụng Quỹ

Lý do hỗ trợ

Giá trị hỗ trợ

Ghi chú

1     
2     
 

Nơi nhận:
 Lãnh đạo UBCKNN;

– Ban PTTT;
– Lưu.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU Kí CHỨNG KHOÁN

NGUYỄN VĂN A

 

 

 

PHỤ LỤC:12/LK

 

UỶ BAN CHỨNG K HOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THÀNH VIÊN LƯU Kí

(Báo cáo Quý…. năm 2000)

I. Tình hình hoạt động của các thành viên lưu ký

1.Số lượng khách hàng mở, đóng tài khoản

2. Hoạt động lưu ký chứng khoán

3. Tình hình sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

4. Hoạt động cầm cố chứng khoản

5. Hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán

6. Tuân thủ chế độ báo cáo

7. Tuân thủ các quy định đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ thanh toán

8. Thay đổi nhân sự (nếu có).

II. Tồn tại và kiến nghị

 

PHỤ LỤC 13/LK

TÊN NGÂN HÀNG THANH TOÁN

Kính gửi : Ủy ban chứng khoán Nhà nước

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BÙ TRỪ CÁC GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Đến ngày   tháng    năm)

1. Các chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Tăng/Giảm (%)

Tiền gửi của các thành viên tham gia thị trường

 

 

 

Tiền gửi thanh toán

 

 

 

Tiền gửi kỳ hạn

 

 

 

Tiền gửi tự doanh

 

 

 

Tiền gửi môi giới

 

 

 

Tổng

 

 

 

Số doanh nghiệp mở tài khoản tại NHTT
Tiền gửi tự doanh   
Tiền gửi môi giới   
Tiền gửi thanh toán bù trừ   
Doanh số thanh toán bù trừ
Doanh số thanh toán bù trừ của TTGDCK TP. HCM   
Trong nước   
Ngoài nước   
Doanh số thanh toán bù trừ của TTGDCK HN   
Trong nước   
Ngoài nước   

2. Tồn tại, kiến nghị

Người lập báo cáo

Tổng Giám đốc

 

Tags: