Những thay đổi giấy phép hành nghề dịch vụ kế toán phải thông báo với Bộ Tài chính theo Luật Kế toán 2015

Những thay đổi giấy phép hành nghề dịch vụ kế toán phải thông báo với  Bộ Tài chính theo Luật Kế toán 2015

Luật kế toán 2015 mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, thay thế hoàn toàn Luật kế toán 2003, với nhiều điểm mới. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ Những thay đổi giấy phép hành nghề dịch vụ kế toán phải thông báo với  Bộ Tài chính theo Luật Kế toán 2015

1. Những thay đổi giấy phép hành nghề dịch vụ kế toán phải thông báo cho Bộ Tài chính

Điều 66 Luật kế toán 2015 quy định những thay đổi phải thông báo cho Bộ Tài chính bao gồm:

“1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi về một trong các nội dung sau đây, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính:

a) Danh sách kế toán viên hành nghề tại doanh nghiệp;

b) Không bảo đảm một, một số hoặc toàn bộ các điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán quy định tại Điều 60 của Luật này;

c) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

d) Giám đốc hoặc tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ vốn góp của các thành viên;

đ) Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán;

e) Thành lập, chấm dứt hoạt động hoặc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chi nhánh kinh doanh dịch vụ kế toán;

g) Thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, giải thể.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi về một trong các nội dung sau đây, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính:

a) Danh sách kế toán viên hành nghề;

b) Tên, địa chỉ của hộ kinh doanh;

c) Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.”

2. Trách nhiệm của kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán

Điều 67 Luật kế toán 2015 quy định trách nhiệm của kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

  • Thực hiện công việc kế toán liên quan đến nội dung dịch vụ kế toán thỏa thuận trong hợp đồng.
  • Tuân thủ pháp luật về kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán.
  • Chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về nội dung dịch vụ kế toán đã cung cấp và phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra.
  • Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm, thực hiện chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính.
  • Tuân thủ sự quản lý nghề nghiệp và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán của Bộ Tài chính hoặc của tổ chức nghề nghiệp về kế toán được Bộ Tài chính ủy quyền.
  • Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Mời các bạn tham khảo thêm: Quy định điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo Luật kế toán 2015

Tags: