Những lỗi kê khai thuế GTGT chưa được hoàn và cách khắc phục.

Những lỗi kê khai thuế GTGT chưa được hoàn và cách khắc phục

Những lỗi kê khai thuế GTGT chưa được hoàn và cách khắc phục –  Kế toán thuế Centax

Những lỗi kê khai thuế GTGT chưa được hoàn và cách khắc phục.

Đây cũng là vấn đề thường xảy ra tại các doanh nghiệp, khi kê khai số thuế GTGT được hoàn đã nộp tờ khai. Trong kỳ phát hiện sai sót nên đã làm tờ khai điều chỉnh bổ sung, nhưng sang kỳ sau kế toán kê tổng số tiền thuế GTGT được hoàn cả trên tờ khai chính thức với tổng số khai bổ sung vào chỉ tiêu số thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang, dẫn đến doanh nghiệp kê khai bị sai. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn vấn đề này qua bài viết “Những lỗi kê khai thuế GTGT chưa được hoàn và cách khắc phục”.

1. Nội dung kê khai sai

Kê khai sai chỉ tiêu [21] (mẫu 02/GTGT) – Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang

3

Những lỗi kê khai thuế GTGT chưa được hoàn và cách khắc phục

a. Nguyên tắc kê khai: Tại tờ khai mẫu (02/GTGT), chỉ tiêu thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang (chỉ tiêu [21]) phải bằng chỉ tiêu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau (chỉ tiêu [32]) của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề.

b. Nội dung kê khai sai: Trên tờ khai thuế GTGT dùng cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) doanh nghiệp đã kê khai chỉ tiêu [21] không bằng với chỉ tiêu [32] của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề.

c. Nguyên nhân kê khai sai có thể thuộc 1 trong các trường hợp sau:

Một là:

  • Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, khi chưa đến hạn nộp tờ khai kỳ tiếp theo, doanh nghiệp phát hiện sai sót và đã thực hiện nộp tờ khai bổ sung.
  • Sau đó doanh nghiệp đã lấy số liệu trên chỉ tiêu [32] của tờ khai bổ sung để đưa vào chỉ tiêu [21] trên tờ khai chính thức kỳ sau thay cho việc kê chỉ tiêu [21] bằng chỉ tiêu [32] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề.
  • Đồng thời phải kê khai vào chỉ tiêu [25] hoặc [27] trên tờ khai chính thức kỳ hiện tại số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ chênh lệch do kê khai bổ sung hoặc điều chỉnh số liệu tăng giảm các kỳ trước.

Hai là:

  • Doanh nghiệp đã điều chỉnh các sai sót không đúng quy tắc điều chỉnh hoặc Doanh nghiệp đã chuyển sai số học do lỗi đánh máy, hoặc copy nhầm kỳ v.v.

2. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai.

Để thực hiện kê khai điều chỉnh sửa lỗi khai sai quý doanh nghiệp thực hiện 2 bước sau:

Bước 1:

  • Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung tờ khai 02/GTGT, kỳ có tờ khai sai, điều chỉnh chỉ tiêu [21] khớp đúng với chỉ tiêu [32] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề.
  • Các chỉ tiêu khác thay đổi theo logic tính toán khi thay đổi chỉ tiêu [21]

Bước 2:

  • Đối với lỗi khai sai thuộc nguyên nhân 1 nêu trên:

Doanh nghiệp kê khai đồng thời vào cả chỉ tiêu [25] và chỉ tiêu [27] của tờ khai kỳ hiện tại, (Số thuế chênh lệch giữa chỉ tiêu [21] và chỉ tiêu [32]). Việc khai đồng thời này điều chỉnh chênh lệch số liệu sai giữa chỉ tiêu [21] – chỉ tiêu [32] và điều chỉnh số liệu chênh lệch do khai bổ sung.

  • Đối với lỗi sai thuộc nguyên nhân 2 nêu trên:

Doanh nghiệp kê khai vào chỉ tiêu [25] hoặc [27] trên tờ khai chính thức kỳ tính thuế hiện tại với số thuế GTGT còn được khấu trừ chênh lệch giảm hoặc chênh lệch tăng tương ứng.

Ví dụ: Kê khai sai chỉ tiêu [21] kỳ sau khác chỉ tiêu [32] kỳ trước liền kề trên cùng mẫu (mẫu 02/GTGT), đồng thời khai thiếu chỉ tiêu [25],[27] trên tờ khai chính thức khi kê khai điều chỉnh bổ xung.

Ngày 18/2/2016, doanh nghiệp nộp tờ khai 02/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 1/2016 có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau – chỉ tiêu [32] là 50.000.000 VNĐ.

Ngày 10/3/2016, doanh nghiệp phát hiện kê thiếu, doanh nghiệp lập tờ khai kê khai bổ sung tăng số thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư lên 20.000.000đ

Theo đó số thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn chuyển kỳ sau (chỉ tiêu [32]) tăng 20.000.000.

Ngày 20/3/2016, doanh nghiệp nộp tờ khai 02/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 2/2016 có chỉ tiêu [21] – Số thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang là 70.000.000 VNĐ, và trên tờ khai này không kê chỉ tiêu [25] số thuế 20.000.000 theo đúng quy tắc khai điều chỉnh.

Như vậy doanh nghiệp đã khai thuế GTGT đầu kỳ sau (tháng 2/2016) không bằng với chỉ tiêu [32] của tờ khai chính thức kỳ trước (tháng 1/2016) và thiếu nghiệp vụ kê vào tờ khai chính thức tháng 2 số thuế GTGT điều chỉnh tăng (chỉ tiêu [25]).

Ngày 15/6/2016, doanh nghiệp phát hiện sai sót. Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần thực hiện những công việc sau:

Bước 1

Doanh nghiệp lập, nộp tờ khai bổ sung kỳ tính thuế tháng 02/2016 điều chỉnh chỉ tiêu [21] giảm đúng bằng chỉ tiêu [32] của tờ khai chính thức tháng 01/2016 là 50.000.000VNĐ.

4

Những lỗi kê khai thuế GTGT chưa được hoàn và cách khắc  phục

Bước 2

Đồng thời, khi doanh nghiệp lập, nộp tờ khai chính thức kỳ tính thuế tháng 03/2016 thì kê khai vào chỉ tiêu [27] – Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của tháng 2/2016 là 20.000.000 (để điều chỉnh nội dung đã kê khai tăng chỉ tiêu [21] kỳ tháng 2/2016 so với chỉ tiêu [32] kỳ tháng 1/2016). Đồng thời cũng trên tờ khai này kê vào chỉ tiêu [25] điều chỉnh tăng số tiền 20.000.000 (để điều chỉnh nội dung tháng 2/2016 có điều chỉnh tăng thuế GTGT thuế GTGT được khấu trừ nhưng chưa đưa vào chỉ tiêu 25 kỳ hiện tại).

Nếu các bạn chưa thành thạo trong quá trình kê khai hãy đến với Kế toán thuế Centax liên tục tuyển sinh các lớp đào tạo kế toán thực hành tại đây.

Tags: