Những chi phí ngoài học phí có được tính vào chi phí được trừ?

Người lao động nước ngoài sang Việt nam làm việc, có con học theo học các trường tại Việt nam,  khoản tin học phí theo bậc học từ mm non đến trung học phổ thông được ghi trong hợp đồng lao động được tính thuế như thế nào? Ngoài tiền học phí, còn có những khoản chi khác có được tính vào chi phí hay không? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn vấn đề này qua bài viết:

Những chi phí ngoài học phí có được tính vào chi phí được trừ?

  1. Những chi phí ngoài  học phí đóng góp cho nhà trường.

Học sinh theo học các trường ở Việt nam, ngoài tiện học phí còn có các khoản đóng góp khác cho nhà trường, tùy theo quy định của từng trường, hoặc theo điều kiện của từng gia đình như:

  • Tiền nhập hoc đầu năm
  • Tiền xe đưa đón
  • Tiền ăn
  • Tiền điện nước hỗ trợ kỳ thi
  • Tiền vệ sinh

Những khoản tiền này, tùy theo từng công ty và điều kiện trong hợp đồng lao động, doanh nghiệp có thể trả hộ cho người lao động, nếu có quy định trong hợp đồng.

2. Học phí cho con người lao động nước ngoài được tính vào chi phí được trừ.

Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm:

“g.7) Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nahọc tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mm non đến trung học ph thông do người sử dụng lao động trả hộ.”

Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hưng dẫn về chi phí được trừ có quy định:

… Trường hợp doanh nghiệp  hợp đồng lao động với người nước ngoài trong đó có ghkhoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khxác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp…”

Căn cứ quy định trên, học phí cho con người lao động nước ngoài học tại Việt nam, từ mần non đến trung học phổ thông, được miễn thuế TNCN và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, nếu:

  • Được ghi trong hợp đồng lao động
  • Có đủ chứng từ hóa đơn theo quy định

3. Những chi phí ngoài học phí có được tính vào chi phí được trừ?

Tại Công văn số 4677/CT-TTTHT ngày 10/2/2017 của Cục thuế Hà nội có hướng dẫn về những khoản đóng góp cho nhà trường, không phải là học phí như sau:

“…Trường hợp Công ty có chi trả hộ tiền học phí, tiền nhập học đầu năm, tiền xe buýt đưa đón, tiền ăn…. cho con của người lao động là người nước ngoài đang theo học tại Việt Nam thì khoản tin học phí theo bậc học từ mm non đến trung học phổ thông được ghi trong hợp đồng lao động có hóa đơn chứng từ theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN khi tính thuế TNCN. Các khoản chi phí tiền nhập học đầu năm, tiền xe buýt đưa đón, tiền ăn…. cho con của người lao động không được tính vào chi phí được trừ khi xác đnh thu nhập chịu thuế TNDN và phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN khi nh thuế TNCN.”

Theo quy định trên, những khoản đóng góp cho  nhà trường, không phải là học phí, mà doanh nghiệp chi trả hộ người lao động có ghi trong hợp đồng, được quy định như sau:

  • Không được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN
  • Vẫn phải tính thuế TNCN khi chi trả cho người lao động

Mời các bạn tham khảo Công văn số 4677/CT-TTTHT

Mời các bạn tham khảo các bài viết:

Cách xử lý phần thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi phương pháp tính thuế.

Quy định về thuế với hàng phi mậu dịch.