Mức đóng bảo hiểm bắt buộc mới từ 1/6/2017

Mức đóng bảo hiểm bắt buộc mới

Mức đóng bảo hiểm bắt buộc mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP về mức đóng bảo hiểm bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nhằm giúp doanh nghiệp nắm được quy định này, kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn bài viết sau:

Mức đóng bảo hiểm bắt buộc mới từ 1/6/2017

1. Căn cứ pháp lý về mức đóng bảo hiểm bắt buộc

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt  buộc, thực hiện từ 1/6/2017 được quy định tại những văn bản pháp lý sau:

1) Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

2) Luật việc làm năm 2013 

3) Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế

4) Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Mức đóng bảo hiểm bắt buộc mới từ 1/6/2017

Theo quy định của các văn bản trên,

Theo điều 3 của Nghị định 44/2017/NĐ-CP từ 1/6/2017 mức đóng bảo hiểm được quy định như sau:

“1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức như sau:

a) 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

b) 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội.

2. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.”

Như vậy, từ 1/6/2017 mức đóng bảo hiểm bắt buộc mới cụ thể như sau:

Mức bảo hiểm bắt buộc mới

Mức bảo hiểm bắt buộc mới

 Mời các bạn tham khảo bài viết:

Khoản phụ cấp không tham gia bảo hiểm xã hội.

Tags: