Một số điều kiện và giải pháp chủ yếu để thúc đẩy quá trình tham gia có hiệu quả tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam

LƯU Ý

Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân.
_____________________________________________

LỜI MỞ ĐẦU

Trong  xu thế quốc  tế hoá đời sống kinh tế quốc tế, việc tham gia vào  các tổ  chức kinh tế  quốc tế sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho mọi quốc  gia thành viên. Đối với Việt Nam, từ năm 1986 Đảng ta đã mở cửa nền kinh tế hội nhập vào nền kinh tế  toàn  cầu. Theo định hướng này, việc tham gia vào các  tổ chức kinh tế  quốc tế là tất yếu và cần thiết.

WTO là một tổ chức kinh tế quốc tế, kế thừa sự phát triển của hiệp định thương mại và thuế quan (GATT) sau vòng đàm phán Urugoay 1.1995. Mục tiêu của WTO là hướng tới tự do hoá  thương mại toàn cầu. Đây là một quy luật lịch sử mà mọi quốc gia cần hướng tới.

Việt Nam đã và đang tích cực chuẩn bị gia nhập WTO nhằm phát triển quan hệ thương mại quốc  tế của đất nước. Tuy nhiên, quá trình gia nhập vẫn còn nhiều khó khăn và tồn tại cần được giải quyết. Với thực trạng này, em đã chọn đề tài: “Một số điều kiện và giải pháp chủ yếu để thúc đẩy quá trình tham gia có hiệu  quả tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam”, hi vọng sẽ góp phần nhỏ để thúc đẩy tiến trình tham gia vào WTO của Việt Nam.

Đề tài gồm 3 phần:

Phần I. Những vấn đề lý luận cơ bản về WTO.

Phần II. Điều kiện và khả năng gia nhập WTO của Việt Nam.

Phần III. Những giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tiến trình tham gia có hiệu quả vào WTO của Việt Nam.

Tags: