Mẫu 4 – Biên bản họp Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán.

 

 CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THUẾ CENTAX

 (CENTAX CO.,LTD)

Địa chỉ: Số 222D, Ngõ 260, Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel/ Fax: 04 62 53 88 66.  Hotline: 091 334 0354 . [email protected]

Mã số thuế : 0105458799

 

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán

 

Căn cứ  Luật kế toán năm 2015

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Quyết định số… ngày…. . . .tháng…….. năm….. của…. về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết giá trị,

Hôm nay, vào hồi….giờ ngày…tháng…năm…,

Tại ……………………..

Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán của…..(cơ quan, tổ chức) gồm có: ………….

(ghi rõ họ tên các thành viên trong Hội đồng)……………………………..

Chủ toạ:……………….

Thư ký:……………… (người làm lưu trữ)

Nội dung họp: Xét hủy tài liệu hết giá trị Phông (khối) tài liệu ……

Sau khi nghiên cứu, xem xét Danh mục tài liệu kế toán hết giá trị của Phông (khối) …………………………… và kiểm tra thực tế, các thành viên trong Hội đồng có ý kiến như sau:

1……………………..

2…………………….

3……………………..

Chủ toạ cuộc họp thống nhất kết luận:

  1. Đề nghị giữ lại những tập (hồ sơ) tài liệu số:…………, nêu lý do (nếu có).
  2. Đề nghị (người có thẩm quyền)….. xem xét, quyết định cho phép tiêu hủy tài liệu theo Danh mục đính kèm.

Hội đồng thông qua biên bản cuộc họp, với ý kiến nhất trí…/…(ghi rõ số lượng)

Cuộc họp kết thúc vào hồi…h ngày… ./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(họ, tên, chữ ký)

THƯ KÝ  (họ, tên, chữ ký)  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG(họ, tên, chữ ký)

 

Mời các bạn tải Mẫu 04 – Biên bản họp Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán

Tags: