Mẫu 06 – Quyết định tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ.

 

 CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THUẾ CENTAX

 (CENTAX CO.,LTD)

Địa chỉ: Số 222D, Ngõ 260, Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel/ Fax: 04 62 53 88 66.  Hotline: 091 334 0354 . [email protected]

Mã số thuế : 0105458799

 


QUYẾT ĐỊNH
 

Về việc tiêu hủy tài liệu kế toán hết giá trị

 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH…………

Căn cứ …(văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức…..);

Căn cứ Luật Lưu trữ;

Căn cứ Luật kế toán 2015

Căn cứ … (văn bản thẩm định của cấp có thẩm quyền);

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết giá trị

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tiêu hủy … tập (hồ sơ) tài liệu hết giá trị thuộc Phông (khối)….   (kèm theo Danh mục tài liệu hết giá trị).

Điều 2: Giao cho Hội đồng tiêu hủy tài liệu được thành lập theo Quyết định… thực hiện việc tiêu hủy tài liệu theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy tài liệu xác định giá trị tài liệu…. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.       

 

       ……, Ngày       tháng        năm 

Nơi nhận:   – Như Điều 3;                                                              

– Lưu: VT, VP (HC).        

QUYỀN HẠN VÀ CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Mời các bạn tải Mẫu số 06- Quyết định tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ