Mẫu 05 – Biên bản bàn giao tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ.

 

 CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THUẾ CENTAX

 (CENTAX CO.,LTD)

Địa chỉ: Số 222D, Ngõ 260, Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel/ Fax: 04 62 53 88 66.  Hotline: 091 334 0354 . [email protected]

Mã số thuế : 0105458799

 

 

…, ngày …. tháng …. năm ….

 

BIÊN BẢN

Về việc bàn giao tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ

 

Căn cứ  Luật Lưu trữ;

Căn cứ Luật kế toán 2015

Căn cứ Quyết định số   ngày… tháng… năm…  của …. về việc cho tiêu hủy tài liệu hết giá trị,

Hôm nay, vào hồi …..

Tại (nơi tiêu hủy): ……….

Chúng tôi gồm:

Bên giao:

1…………………………….cơ quan (đơn vị)…………………

2…………………………….cơ quan……………………..

3…………………………….cơ quan………………………

Bên nhận:

1…………………………….cơ quan (đơn vị)…………………

2…………………………….cơ quan……………………..

3…………………………….cơ quan………………………

Cùng giao và nhận khối lượng tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ để tiêu hủy như sau:

– Tên phông (khối) tài liệu:……………………………………….

– Số lượng …….. tập ( hồ sơ) theo Danh mục tài liệu hết giá trị.

Hai bên đã giao và nhận đầy đủ số lượng tài liệu hết giá trị ghi trong Danh mục.

Biên bản này lập thành 2 bản: bên giao giữ một bản, bên nhận giữ một bản./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO (Họ và tên, ký)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (Họ và tên, ký)

 

 

Mời các bạn tải Mẫu số 05- Biên bản bàn giao tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ 


 

Tags: