Mẫu 03 – Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ.

Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ của đơn vị cần tiêu hủy tài liệu kế toán.

 CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THUẾ CENTAX (CENTAX CO.,LTD)

Địa chỉ: Số 222D, Ngõ 260, Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel/ Fax: 04 62 53 88 66.  Hotline: 091 334 0354 . [email protected]

Mã số thuế : 0105458799

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ

GIÁM ĐỐC

     – Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014

    – Căn cứ Luật kế toán 2015

     – Theo đề nghị của ông …..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ của Công ty… gồm các ông (bà) sau:

  1. Bà Bùi Thị Lệ Phương – Giám đốc công ty – Chủ tịch Hội đồng.
  2. Bà Bùi Thị Lan – Kế toán trưởng – Ủy viên.
  3. Ông Nguyễn Như Mười – Trưởng phòng hành chính – Ủy viên.
  4. Ông Trần Xuân Bách – Trưởng phòng nhân sự – Ủy viên

Điều 2 : Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ có trách nhiệm xác định giá trị tài liệu kế toán hết giá trị để đưa đi tiêu hủy.

          Điều 3 : Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc trung tâm lưu trữ tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

                                                          Hà Nội, Ngày …… tháng ….. năm…

                                             TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

                                                                                     CHỦ TỊCH    

                                                                        BÙI THỊ LỆ PHƯƠNG

Mời các bạn tải: Mẫu 03- Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ

Tags: