Lương hợp đồng có được thấp hơn lương tối thiểu?

Lương hợp đồng có được thấp hơn lương tối thiểu

Lương hợp đồng có được thấp hơn lương tối thiểu – Kế toán Centax

Câu hỏi:

Khi ký hợp đồng làm việc bán thời gian với người lao động thì mức lương theo hợp đồng thấp hơn lương tối thiểu vùng có được không?

Trả lời:

Tại khoản 1 và 2 điều 90 của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 quy định về tiền lương như sau:

“1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

1. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.”

Tại khoản 1 điều 93 Bộ luật lao động quy định như sau:

1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động”

Tại điều 5 Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định về áp dụng mức lương tối thiểu vùng như sau:

Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề quy định tại Khoản 2 Điều này.”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, tiền lương tháng đối với người lao động làm việc không trọn thời gian sẽ được xác định trên cơ sở thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với chức danh công việc do công ty xây dựng; Chức danh công việc và thời gian làm việc cụ thể của người lao động đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, và có thể không bằng mức lương tối thiểu vùng, tuỳ theo thời gian, số ngày làm việc trong tháng của người lao động.

Mời bạn đọc tham khảo bài viết:

Phân biệt mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2015

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: