Khấu hao nhanh TSCĐ cần những điều kiện gì?

Câu hỏi: Khấu hao nhanh TSCĐ

Khấu hao nhanh TSCĐ cần những điều kiện gì?

Khấu hao nhanh TSCĐ cần những điều kiện gì? – Kế toán Centax

Tôi muốn hỏi thủ tục, mẫu và nội dung thông báo cho cơ quan thuế về việc tính khấu hao nhanh tài sản cố định.

Trả lời:

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC  quy định về khấu hao nhanh như sau:

“Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

Theo những quy định trên, khấu hao nhanh chỉ được thực hiện với những doanh nghiệp :

  • Kinh doanh có hiệu quả cao, sau khi thực hiện khấu hao nhanh, doanh nghiệp vẫn có lãi
  • Khấu hao đối với những tài sản tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm
  • Khi thực hiện khấu hao nhanh, doanh nghiệp cần làm thông báo với cơ quan thuế. Hình thức thông báo bằng văn bản, ghi rõ tài sản khấu hao nhanh, nguyên giá, tỷ lệ, thời gian khấu hao áp dụng và mức khấu hao nhanh.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác tại Kế toán thuế Centax:

Công văn số 1580/CT-TTHT hướng dẫn về phân bổ và khấu hao tài sản cố định

Quy định về việc thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình

Tags: