Hợp đồng khoán việc

Hợp đồng khoán việc là gì? Hợp đồng khoán việc như thế nào là hợp pháp? Kế toán thuế Centax xin chia sẻ đến bạn đọc mẫu hợp đồng khoán việc như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—–

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:01/HĐKV-SMAP)

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên.

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2016. Chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN THUÊ):

CÔNG TY TNHH

Địa chỉ                         :  Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại                   :

Đăng ký kinh doanh   :

Mã số thuế                  :

Tài khoản ngân hàng   :

Đại diện                      :

Chức vụ                      :  Giám đốc.

 

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/bà                                    : Lê Thanh Giang

Sinh ngày                    : 16/08/1985

Địa chỉ                         Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

CMND số                   :

Nơi cấp                       :.

Tài khoản ngân hàng:

 

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc

Xây dựng và thành lập cơ sở dữ liệu……………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Tiến độ thực hiện công việc

 Thời gian thực hiện hợp đồng 8 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

 Bên B báo cáo công việc cho bên A mỗi tuần 1 lần vào sáng thứ 3 hàng tuần theo kế hoạch công việc được xác lập từ tuần trước.

 ……………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao

3.1.  Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng khoán việc này. Tổng mức thù lao là: 99.000.000 VNĐ. (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng);

3.2.  Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là: 10.000.000 VNĐ;

3.3.  Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.1.  Nghiên cứu kỹ các thông tin dự án do Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện;

4.2.  Làm việc trực tiếp với chủ dự án và các cơ quan chủ quản của chủ dự án;

4.3.  Giao giấy tờ có liên quan đến thiết kế hệ thống cho bên B cho để thực hiện công việc được giao;

4.4.  Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

5.1.  Yêu cầu bên A giao cho mình giấy tờ có liên quan đến phát triển hệ thống;

5.2.  Yêu cầu bên A trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thỏa thuận cho bên A;

5.3.   Bên B có trách nhiệm bảo mật toàn bộ thông tin dự án của bên A;

5.4.  Bên B cung cấp và bàn giao toàn bộ source code và cơ sở dữ liệu cho bên A và nghiêm cấm cung cấp cho bên thứ 3 mà không được phép của bên B;

Điều 6. Điều khoản chung

6.1.  Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;

6.2.  Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ;

6.3.  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu ;

6.4.  Hợp đồng này gồm 3 trang 6 Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ  bản.

BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải mẫu mau-hop-dong-khoan-viec_Centax

Bản quyền bài viết thuộc về Kế toán Centax.

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: www.centax.edu.vn

Tags: