Hỏi Đáp 117

Câu hỏi 1:

Công ty tôi thành lập tháng 06/2013. Nếu năm 2015 công ty không đạt doanh thu 1tỷ đồng/ năm thì năm 2016 công ty chúng tôi có được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ không?

Trả lời:

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 12, Mục 2, Chương II Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định phương pháp khấu trừ thuế:

“ Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng. Trường hợp theo cách xác định như trên, doanh thu ước tính từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Ví dụ 52: Doanh nghiệp B thành lập và hoạt động từ tháng 3/2013. Để xác định phương pháp tính thuế cho năm 2014, 2015, doanh nghiệp B thực hiện tính doanh thu ước tính như sau: Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 9 tháng, sau đó nhân với (x) 12 tháng.

Trường hợp kết quả xác định được từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp B áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp B áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm 2014, 2015, trừ trường hợp doanh nghiệp B đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.”

Theo quy định trên, Công ty thành lập vào tháng 6/2013, Công ty xác định doanh thu năm 2015 dưới 1 tỷ đồng, Công ty không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ mẫu 06/GTGT thì Công ty kê khai thuế theo phương pháp tính trực tiếp ổn định trong hai năm 2016, 2017.

Câu hỏi 2:

Khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra khi bán gạo thì trên hóa đơn Công ty tôi phải kê khai nộp thuế với mức thuế suất là bao nhiêu %? Đối với cá nhân, đối với doanh nghiệp kinh doanh XNK, và đối với doanh nghiệp mua để sử dụng cho hoạt động ăn uống của nhà hàng, canteen….

Trả lời:

Căn cứ vào Khoản 5, Điều 5, Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT như sau:

“Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán s ản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán s ản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này….”.

Theo quy định trên, Công ty kinh doanh chính trong lĩnh vực nông sản gạo, kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi xuất bán các sản phẩm gạo cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT ghi giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và dòng tiền thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Trường hợp, Công ty xuất bán gạo cho các đối tượng khác như: hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì Công ty phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất là 5% theo quy định.

Câu hỏi 3:

Công ty có doanh thu từ 1 tỷ trở lên, được áp dụng kê khai thuế theo PP trực tiếp hay không ạ, làm thủ tục gì để được chuyển sang trực tiếp vậy ạ?

Trả lời:

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC , tại điều 12 khoản 1, điểm a quy định:

“1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từbao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;”

Như vậy, nếu công ty bạn có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên theo quy định của pháp luật, thì được kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mà không cần làm thủ tục gì cả. Nếu công ty bạn muốn kê khai theo phương pháp trực tiếp, thì làm công văn gửi cho cơ quan thuế trực tiếp để thông báo việc thay đổi phương pháp kê khai

Câu hỏi 4:

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Khi xuất hóa đơn trả hàng hóa có phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% không?

Trả lời:

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu khi xuất hoá đơn trả hàng không phải kê khai nộp thuế GTGT. Hóa đơn trả hàng là căn cứ để người bán kê khai doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDN

Câu hỏi 5:

Hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định pháp luật về hóa đơn thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Vậy hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền không có thông tin người mua hàng thì thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ?

Trả lời:

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền;

“Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để in và xuất hóa đơn cho khách hàng thì hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền phải có các chỉ tiêu và đảm bảo các nguyên tắc sau:

….

– Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT;”

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC:

“Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Căn cứ vào các quy định trên doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn có giá trị 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tags: