Góp vốn bằng quyền sử dụng đất cần chứng từ gì?

Câu hỏi:

 Công ty em muốn góp vốn bằng quyền sử dụng đất của công ty vào một công ty khác thì bên em cần hồ sơ và chứng từ như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ thông tư 39/2014/TT-BTC tại phụ lục 4, Điểm 2.15 quy định hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

2.15. Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

b) Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh:

b.1. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn GTGT theo quy định.”
Căn cứ theo quy định trên hóa đơn chứng từ đối với góp vốn bằng quyền sử dụng đất của công ty vào công ty khác thì cần có biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, biên bản định giá tài sản của hội đồng giao nhận kèm theo hồ sơ nguồn gốc về tài sản.

Mời các bạn xem thêm bài: 

Thông báo khấu hao Tài sản cố định cho cơ quan thuế.

Cho mượn tài sản có phải xuất hóa đơn không?

Thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao.