Điểm mới của Thông tư 38/2015/TT-BTC về phạm vi điều chỉnh và quyền, nghĩa vụ của người khai hải quan, người nộp thuế

Diem moi cua Thong tu 38/2015/TT-BTC ve pham vi dieu chinh va quyen, nghia vu cua nguoi khai hai quan, nguoi nop thue - anh chinh

Thông tư 38/2015/TT-BTC ban hành ngày 25/3/2015 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có những điểm mới về phạm vi điều chỉnh và quyền, nghĩa vụ của người khai hải quan, người nộp thuế. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ bài viết Điểm mới của Thông tư 38/2015/TT-BTC về phạm vi điều chỉnh và quyền, nghĩa vụ của người khai hải quan, người nộp thuế

1. Về phạm vi điều chỉnh

Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-BTC  về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát đối với một số loại hình hàng hóa XK, NK sẽ được Bộ Tài Chính hướng dẫn riêng bao gồm:

“2. Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau đây thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính:

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế;

b) Bưu gửi xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua mạng bưu chính và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh;

c) Xăng, dầu; nguyên liệu xăng, dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất;

d) Khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng.”

Theo quy định trên, trong phạm vi điều chỉnh cụ thể, có một số điểm mới là Bộ Tài Chính hướng dẫn riêng đối với thủ tục hải quan của hàng hóa XK, NK một số loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa bao gồm :

  • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế ;
  • Bưu gửi xuất khẩu, nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế ;
  • Bưu gửi xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua mạng bưu chính và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh ;
  • Xăng, dầu ; nguyên liệu xăng, dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất ;
  • Khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu ; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và dầu mỏ hóa lỏng ; nguyên liệu nhập để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng.

2. Về quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, người nộp thuế

Được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC như sau 

“1. Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Luật Hải quan; Điều 6, Điều 7, Điều 30 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13; Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP, người khai hải quan, người nộp thuế có trách nhiệm trong việc khai hải quan, khai bổ sung và sử dụng hàng hóa theo mục đích kê khai như sau:

a) Tự kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các tiêu chí trên tờ khai hải quan và các chứng từ phải nộp, phải xuất trình theo quy định của pháp luật, các yếu tố làm căn cứ, liên quan đến tính thuế hoặc miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, xét hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường (trừ việc kê khai thuế suất, số tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế);

b) Tự xác định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai số tiền thuế phải nộp; số tiền thuế được miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế hoặc không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật; kê khai số tiền thuế phải nộp trên giấy nộp tiền theo quy định của Bộ Tài chính về thu, nộp thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

c) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kê khai thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan và đã được xử lý theo kê khai nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế, áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập – tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa thì người nộp thuế phải thực hiện khai hải quan đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại Điều 21 Thông tư này;

d) Cử người đại diện khi làm thủ tục hải quan và các thủ tục hành chính khác với cơ quan hải quan.”

Theo quy định trên người khai hải quan, người nộp thuế phải khai hải quan, bổ sung và sử dụng hàng hóa theo mục đích kê khai như sau :

  • Tự kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các tiêu chí trên tờ khai hải quan và các chứng từ phải nộp, phải xuất trình theo quy định pháp luật, các yếu tố làm căn cứ liên quan đến tính thuế hoặc miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, xét hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế BVMT (trừ việc kê khai thuế suất, số tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế) ;
  •  Tự xác định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai số tiền thuế phải nộp ; số tiền thuế được miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế hoặc không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT, thuế BVMT theo đúng quy định pháp luật ; kê khai số tiền thuế phải nộp trên giấy nộp tiền theo quy định của Bộ Tài Chính về thu, nộp thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ;
  • Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kê khai thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT, thuế BVMT hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan và đã được xử lý theo kê khai nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế, áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan ; hàng hóa là nguyên vật liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập – tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa thì người nộp thuế phải thực hiện khai hải quan đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển đổi tiêu thụ nội địa theo quy định ;
  • Cử đại diện khi làm thủ tục hải quan và các thủ tục hành chính khác với cơ quan hải quan.

Tags: